Комбинацията Prestarium-CO: синергично действие за по-добър контрол на артериалната хипертония01/12/2008

Комбинираното лечение има първостепенно значение при хипертонията.

Първо, независимо от това кой лекарствен клас е приложен, добър контрол на АН се постига само в 10 до 30% от пациентите.

Второ, този процент нараства значително, ако се приложи комбинация от два медикамента, което обяснява защо във всички сегашни проучвания повечето пациенти са поставени на лечение с повече от един медикамент, за да бъде постигнато понижаване на АН до <140/90 mm Hg.

Трето, употребата на комбинирано лечение е дори още по-често необходима, когато при лица с висок сърдечносъдов риск прицелното АН трябва да бъде доста под 140/90 mm Hg, т.е., <130/80 mm Hg, тъй като това означава, че прицелната промяна спрямо началните стойности на АН е по-голяма и шансовете това да се постигне с монотерапия са още по-малки. Освен това, при такива пациенти е необходимо бързо овладяване на АН, тъй като вероятността за настъпване на сърдечносъдов инцидент не е пренебрежима даже и в рамките на няколко седмици или месеци.

Четвърто, по-честият успех, който се очаква от комбинацията трябва, разбира се, да почива на рационална основа – лекарствата в комбинацията трябва да имат различни и допълващи се механизми на действие.

Предимства на комбинацията Prestarium-CO (Prestarium+amlodipine)

Комбинацията от АСЕ инхибитор: Prestarium и калциев антагонист: аmlodipine има синергичен антихипертензивен ефект.

Prestarium потиска вазоконстриктивните свойства на ангиотензин II, намалява периферната съдова резистентност и АН. Освен това, Prestarium увеличава производството на азотен окис, посредством повишаване на нивата на брадикинина и по този начин има директен ефект върху съдовете, водещ до съдова релаксация и понижение на АН.

Аmlodipine потиска навлизането на калций в съдовата гладка мускулатура, намалява периферната съдова резистентност и понижава АН.

Комбинацията АСЕ инхибитор + КА намалява ефективно и нежеланите реакции като намалява големината и честотата на парамалеоларния оток, в сравнение с този при монотерапия с КА.

Фиксираната комбинация Prestarium-CO (Prestarium + amlodipinе) комбинира всички възможни дози на 5 и 10 mg Prestarium и 5 и 10 mg amlodipinе:

– Prestarium-CO 5/5 mg (5 mg Prestarium+5 mg amlodipinе)

– Prestarium-CO 10/5 mg (10 mg Prestarium+5 mg amlodipinе)

– Prestarium-CO 10/10 mg (10 mg Prestarium+10 mg amlodipinе)

– Prestarium-CO 5/10 mg (5 mg Prestarium+10 mg amlodipinе)

Този широк профил от всички възможни комбинации ни дава така необходимата гъвкавост за титриране на дозата до намиране на подходящата за всеки пациент. По този начин основният недостатък на фиксираните комбинации е преодолян.

Антихипертензивната ефективност на Prestarium-CO е оценена в проучването STRONG. Prestarium-CO осигурява контрол на артериалното налягане в общата група пациенти с артериална хипертония при 66% от случаите. При общата популация хипертоници е постигнато понижение на систолата с -42 mm Hg и на диастолата с -23 mm Hg, като при тежка хипертония (САН над 180 mm Hg) това понижение е още по-голямо -63/-29 mm Hg.

Проучването ASCOT-BPLA е относително уникално, защото е планирано да сравни ефектите на две съвършено различни комбинации от лекарства: стандартна комбинация, като се започва с атенолол и при нужда се добавя тиазиден диуретик и по-нова комбинация, при което се започва с amlodipine и при нужда се добавя perindopril.

В края на проучването 85% от хипертониците са били на комбинирано лечение. Проследени са 19000 пациенти. Тъй като по-новият режим е бил свързан със сигнификантно понижаване на общата смъртност, Комисията за контрол на безопасността (Data Safety Monitoring Board) е препоръчала преждевременно спиране на проучването.

ASCOT показа, че комбинацията amlodipine+perindopril е по-добрата комбинация за пациентите с артериална хипертония. След ASCOT започнахме да говорим за ползите отвъд намалението на артериалното налягане.

Брахиалното артериално налягане почти не се различава в двете рамена на ASCOT и въпреки това има сигнификантна разлика в двете рамена: 11% намаление на общата смъртност, 24% намаление на сърдечносъдовата смъртност, 23% намаление на инсултите в групата, лекувана с комбинацията amlodipine+perindopril. Освен това, комбинацията amlodipine+perindopril спрямо атенолол+тиазид намалява риска за диабет с 30% т.е. лечението на хипертониците с комбинацията amlodipine+perindopril ще осигури допълнителна полза за превенцията на захарния диабет.

По-добрият ефект на комбинацията amlodipine+perindopril спрямо атенолол+тиазид може да се обясни с резултатите от подпроучването на ASCOT – CAFE. Въпреки липсата на съществени разлики в понижението на брахиалното налягане, централното аортно налягане е достоверно по-ниско при пациентите, които са на комбинацията amlodipine+perindopril. Именно централното аортно налягане има отношение към хемодинамиката на прицелните органи като мозъка, сърцето и бъбреците. Предполага се, че именно това е причината за допълнителното намаляване на общата смъртност в групата, лекувана с amlodipine+perindopril.

Фиксираната комбинация Prestarium-CО (Prestarium+amlodipinе) ще допринесе за по-добрия контрол на артериалната хипертония.

Доц. Д-р Асен Гудев

УМБАЛ „Царица Йоанна”, ИСУЛ