Клиничен случай: Билатерален семином на тестисите01/12/2008

Мъж на 51 години с две деца е преживял лека травма на тестисите, след което е потърсил медицинска помощ, поради персистиращ дискомфорт. Първоначално е забелязал лек към умерен хемискротален оток, който в последствие отзвучал без остатъчна симптоматика.

Две седмици след травмата, дискомфортът се е подновил отново, като е персистирал за период от четири седмици. Общопрактикуващият лекар насочил пациента за консултация с уролог (1).

По време на физикалния преглед е установена болезненост и значимо нарушение на контура на левия тестис в областта на средния долен полюс; десният тестис е бил с нормална находка.

При скротален ултразвук е установена 2.7 mm хипоехогенна солидна маса в десния тестис и две хипоехогенни солидни маси (2.5 mm и 1 mm) в левия. При доплерово изследване не са открити нарушения в кръвотока на двата тестиса.

Серумните нива на алфа-фетопротеин, бета човешки хорион гонадотропин и LDH са били в границите на нормата. Серумните нива на общия и свободния тестостерон не са били повишени. Извършената компютърна томография (СТ) на гръден кош, корем и таз не е открила наличие на лимфаденопатия.

След обсъждане на терапевтичните възможности, на пациента е извършена лява радикална орхиектомия. Интраоперативният хистологичен резултат на левия тестис не е потвърдил наличието на герминално клетъчен тумор, поради което не е извършена десностранна радикална орхиектомия.

Окончателната патологична находка на по-голямата туморна маса в левия тестис е била „семином със зони на carcinoma in situ”, без данни за лимфно-съдова инвазия в tunica vaginalis или семепроводите, а по-малката туморна маса е идентифицирана като семином с фокални зони на carcinoma in situ.

Окончателната патологична диагноза на туморната маса в десния тестис е била „семином със съдова инвазия”. Двата тумора са стадирани съответно като T1N0M0 и T2N0M0 (стадий I на рак на тестисите).

Проведена е повторна дискусия с болния за по-нататъшното лечение. В последствие той е подложен на десностранна радикална орхиектомия, която е извършена четири седмици след първата операция. Поради изявено желание на пациента, шест месеца след втората операция са били имплантирани билатерални тестикуларни протези.

Следоперативно пациентът е преминал на тестостерон заместваща терапия с Androgel 5 mg, която е понесъл без значими нежелани странични ефекти. След обсъждане на възможностите за адювантна терапия, болният се е съгласил да премине лъчетерапия с обща доза 2.520 cGy на 14 фракции, приложени в зоната на пара-аортните лимфни възли и хилуса на левия бъбрек. Извършената на 3, 6, 12 и 24 месец СТ на корема и на таза не е открила наличие на заболяване. (ИТ)

Използван източник:

1. Resnick M., Canter D., Brucker B. A case of synchronous bilateral testicular seminoma. Nat Clin Pract Urol 2008 http://www.nature.com/ncpuro/journal