Изчисляването на скор01/12/2008

Изчисляването на скор, включващ осем клинични и ангиографски характеристики, може да се използва за предсказване на риска за стент тромбоза (ST) през първата година след имплантирането на медикамент-отделящи стентове (DES), смятат американски интервенционални кардиолози. Максималният сбор от осемте предиктора е 24 точки.

Изводите са въз основа на данните при 2487 пациенти с имплантирани paclitaxel DES (регистър ARRIVE 1). Едногодишно проследяване на 4820 пациенти (регистър ARRIVE 2) ще се използва за проверка на предложения модел.

През първата година след процедурата, ST са регистрирани при 2.2% oт пациентите, включени в ARRIVE 1, в сравнение с 1.5% от тези в ARRIVE 2, показват резултатите, публикувани в American Journal of Cardiology (2).

Фактори, които са били значими предиктори на риск за стент тромбози в ARRIVE 1: преустановяване на приема на thienopyridine 28 mm; множествено стентиране; умерени до тежки калцификации на лезиите и диаметър на таргетния съд<3 mm, като съотношението на вероятностите е било съответно 5.28, 4.74, 2.73, 2.63, 2.35, 2.25, 1.77 и 1.72.

Пациентите са били разделени в три рискови групи (нисък, среден и висок риск) при съответен скор14 точки.

С нисък риск за ST са били 73.1%, с умерен – 25.3% и с висок – 1.6%, като усложнението е възникнало при съответно 0.8%, 3.6% и 12.6% от пациентите във всяка от трите групи.

Използван източник:

1.Baran K., Lasala J., Cox D. et al. ARRIVE Investigators. A clinical risk score for prediction of stent thrombosis. Am J Cardiol 2008; 102: 541-545 http://www.ajconline.org