Dronedarone намалява риска за инсулт при предсърдно мъждене01/12/2008

Dronedarone (Multaq на Sanofi-Aventis) намалява значимо риска за инсулт в сравнение с плацебо при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ), показа анализ на данните от проучването ATHENA, докладвани на тазгодишния конгрес на Европейското дружество по кардиология* в Мюнхен, Германия (1).

Този антиаритмичен медикамент с множествени електрофизиологични действия изглежда по-безопасна алтернатива на amiodarone поради подобрения профил на безопасност (но не и за пациенти със сърдечна недостатъчност).

За период от средно 21 месеца проследяване, при лекуваните с dronedarone е била регистрирана по-ниска честота на инсулт с 34% (p=0.027) в сравнение с плацебо. Този защитен ефект е бил наблюдаван, въпреки че пациентите са получавали подходяща антитромботична терапия за превенция на инсулта.

„Нито един антиаритмичен медикамент не е постигнал до момента подобно намаление на риска за инсулт”, коментира един от водещите изследователи д-р Stuart Connolly (McMaster University, Hamilton, Канада).

В проучването ATHENA – приложението на dronedarone е довело до намаление с 24% (p<0.0001) на риска за сърдечносъдова хоспитализация или за смърт (времето до първа кардиоваскуларна хоспитализация или възникването на летален изход са първичен краен показател за оценка на ефективността).

Освен това, терапията с антиаритмичния медикамент е била свързана с редукция на вторичните показатели, включващи риск за сърдечносъдова смърт (-29%, p=0.034) и смърт поради ритъмна патология (-45%, p=0.01) (2).

В следствие на резултатите от ATHENA (което е едно от най-големите проучвания на антиаритмични медикаменти, проведено при 4628 пациенти най-вече с пароксизмално ПМ), dronedarone се оценява в момента от лекарствените агенции в САЩ и Европа. Той изглежда подходящ не само за задържане на синусовия ритъм, но и за превенция на инсулта при пациенти с ПМ.

Dronedarone e биохимично сходен на amiodarone, но този нов кандидат за контрол на ритъма при ПМ не води до органна токсичност поради отстраняване на йодина като компонент в неговата молекула.

Той е значимо по-ефективен от плацебо за поддържане на синусовия ритъм при пациенти с ПМ (по данни от проучванията ADONIS и EURIDIS)**, но изглежда е по-малко ефикасен в това отношение от amiodarone.

Post-hoc мета анализ на тези две проучвания показа обаче, че dronedarone повлиява благоприятно свързаната с ПМ заболеваемост и смъртност – ефект, демонстриран за първи път от медикамент от тази група.

Необходими са данните от клинични изследвания, които да сравнят директно профила на ефективност и безопасност на amiodarone и dronedarone. Едно такова проучване – DIONYSUS, се намира в ход.

Друг важен проблем е, че dronedarone бе свързван с нежелани действия при пациенти с ПМ и сърдечна недостатъчност, които често се срещат едновременно в клиничната практика.

Проучването ANDROMEDA бе преустановено предсрочно поради данни за повишена смъртност при получавали този медикамент пациенти със систолна сърдечна недостатъчност.

Поради тази причина, в проучването ATHENA не са участвали болни с нестабилно хемодинамично състояние (наскоро декомпенсирана СН) или с хронична СН функционален клас IV по NYHA (New York Heart Association).

Необходими са и допълнителни данни за дългосрочния профил на безопасност на dronedarone – в проучването ATHENA неговото приложение бе свързано с по-често повишаване на серумния креатинин (4.7% спрямо 1% при плацебо).

Dronedarone се очертава като подходящ медикамент за задържане на синусов ритъм и превенция на инсулта при пациенти с ПМ (регистрацията му се очаква през 2009).

В ATHENA са участвали пациенти с хемодинамично стабилно състояние на възраст =/>75 години или на възраст от =/>70 до /=50 mm, фракция на изтласкване на лява камера </=40%.

Равна пропорция от пациенти са били рандомизирани на терапия с dronedarone (400 mg два пъти/ден) – 2301 души и на плацебо – 2327, като учаастниците са получавали сходна останала терапия с бета-блокери, блокери на калциевите канали, ACE инхибитори (или ангиотензин-рецепторни блокери), digoxin, статини и перорални антикоагуланти.

„Намалението на инсулта с една трета е най-важният резултат от проучването. Подобен защитен ефект е от голяма полза за пациентите с ПМ, както и може да доведе до значително намаление на разходите на здравната система поради възникването на това усложнение”, коментират авторите.

Експерименталният медикамент dronedarone е модицифициран аналог на amiodarone (бензофуранов дериват).

Той представлява мултиканален блокер с антиаритмични и контролиращи честотата свойства, който има подобрен профил на безопасност. Блокира калциевите, калиевите и натриевите канали, като притежава едновременно с това и антиадренергичен ефект.

Dronedarone се различава структурно от amiodarone по липсата на йоден радикал, което намалява белодробната и тиреоидната токсичност, наред със значително по-краткия му плазмен полуживот (24-48 часа, в сравнение с 20-55 дни при amiodarone).

Очаква се Multaq да получи одобрение да се прилага като медикамент за задържане на синусовия ритъм и превенция на инсулта при пациенти с ПМ.

* European Society of Cardiology (ESC)

**В проучванията ADONIS American-Australian Trial With Dronedarone in Atrial Fibrillation Patients for the Maintenance of Sinus Rhythm- 625 болни) и EURIDIS (European Trial in Atrial Fibrillation Patients Receiving Dronedarone for the Maintenance of Sinus Rhythm – 612 пациенти) рецидив на предсърдно мъждене/трептене (ПМ/ПТ) на 12-ия месец след лечение с dronedarone е регистриран съответно при 67.1% и 61.1% от лекуваните с него пациенти в сравнение с 77.5% и 72.8% от получавалите плацебо. Въз основа на тези данни, трябва да се очаква той да бъде ефективен за контрол на сърдечния ритъм при около 60% от случаите с ПМ/ПТ.

Използвани източници:

1. Connolly S. ATHENA: The effect of dronedarone on cardiovascular outcomes and stroke in patients with atrial fibrillation. European Society of Cardiology Congress 2008; September 3, 2008; Munich, Germany

2. Hohnloser S., Crijns H., van Eickels M. et al. The ATHENA trial: Effects of dronedarone on cardiovascular hospitalization and death in patients with atrial fibrillation or flutter. Program and abstracts from Heart Rhythm 2008: the Heart Rhythm Society (HRS) Annual Scientific Sessions; May 14-17, 2008, San Francisco, California http://www.hrsonline.org/Sessions/HR2008