Децата и младежите с диабет се нуждаят от психосоциална подкрепа01/12/2008

Въпреки прогреса на медицината и фармацията, голяма част от децата и младите хора със захарен диабет поддържат неадекватен контрол на кръвната глюкоза и имат влошено качество на живот, показаха резултатите от проучването DOWN (Diabetes Attitudes, Wishes and Needs) Youth.

Това изследване (www.downyouth.com) е глобална инициатива на фирма Novo Nordisk „Да променим диабета” и представлява анализ на нуждите и желанията на младите хора с това заболяване и техните семейства.

DOWN Youth бе проведено през 2007-2008 със съдействието на IDF, ISPAD* и национални диабетни асоциации, с цел да събере информация за захарния диабет от психосоциална гледна точка и да провокира диалог за преодоляване на бариерите пред ефективната терапия.

В него участваха млади хора с диабет на възраст от 18 до 25 години, родители или обгрижващи поне едно дете с диабет на възраст от 0 до 18 години, както и медицински специалисти (общо 9200 души** от 13 страни).

През 2007 бе проведен разговор он-лайн (WebTa- k) за становищата, желанията и нуждите на младите хора с диабет и техните семейства в осем страни, като част от проучването.

WebTa- k изследва взаимоотношенията с различните членове на семейството (родители, братя и сестри), с приятелите, учителите и медицинските специалисти. Данните от този виртуален разговор показаха, че училището трябва да бъде обект на приоритетно внимание и промяна.

Учителите, спортните инструктори, а дори и училищните медицински сестри не са запознати с диабета, поради което не могат да реагират адекватно при спешни състояния (хипо- или хипергликемия). Децата и юношите с диабет често се ограничават от участие в спортни и други групови активности.

Има недостиг на трениран персонал в училищата, който да осигури подходящи диабетни грижи и подкрепа, включително при хипогликемия.

Липсата на разбиране и сигурност са причина за тревожност и депресивни настроения сред младежите с диабет.

Младите хора с диабет споделят, че получават най-голяма подкрепа от родители и брачни партньори, умерена подкрепа от братя, сестри и приятели и най-малка – в училище или други общности. Над 50% споделят проблеми, свързани с живота с диабет, със своите родители и само 20% – с лекуващите ги лекари.

Добрият контрол на диабета включва адекватни медицински грижи и психосоциална подкрепа, е основният извод от DOWN Youth, който доведе до първи инициативи за промяна в САЩ, Италия и Франция…

Резулати от DOWN Youth

– Шест от всеки десет деца със захарен диабет не съумяват да контролират своето заболяване в училище (според медицинските специалисти)

– Повече от половината от децата под 18-годишна възраст пропускат понякога учебни занятия поради захарния диабет (според родителите)

– По-малко от една трета от децата под 18-годишна възраст могат да разчитат на училищна медицинска сестра за помощ в случай на спешни състояния при захарен диабет (според младите хора)

– Децата с по-добра подкрепа в училище имат по-добро качество на живот и по-поносимо бреме, причинено от заболяването

От младежите със захарен диабет:

– Двата от всеки трима споделят, че понякога пропускат учебни занятия поради заболяването си

– Един от шестима споделя, че няма към кого да се обърне в училище в случай на нужда от помощ за захарния диабет

– Трима от четирима споделят, че диабетът влияе негативно върху техните изяви в училище

От родителите на деца със захарен диабет:

– Двата от всеки трима споделят, че заболяването влияе негативно върху изявите на техните деца в училище

– Трима от четирима биха привествали учители, който са по-добре информирани за захарния диабет

Повечето от децата и юношите с диабет не са в състояние да се справят емоционално със заболяването си. Страхът от хипогликемия и психосоциалните проблеми са главните бариери за подобряване на гликемичния контрол, смятат медицинските специалисти.

Световна кампания 2007 – 2008 „Живот за детето”

– Повишаване на познанията за алармиращите признаци на диабета

– Провеждане на инициативи за намаляване на честотата на диабетната кетоацидоза

– Промотиране на здравословен стил на живот за превенция на диабет тип 2 в детска възраст

– Въпреки модерното лечение, близо 50% от децата с диабет тип 1 продължават да развиват хронични усложнения 12 години след диагностициране на заболяването им поради неадекватен гликемичен контрол

За допълнителна информация:

http://www.novonordisk.bg

http://www.novonordisk.com

* IDF – Internationa- Diabetes Federation, ISPAD – Internationa- Society for Pediatric and Ado- escent Diabetes

** В DOWN Youth участваха 5426 хора с диабет, 2194 общопрактикуващи лекари, 556 ендокринолози и 1122 медицински сестри