Бисфосфонатите01/12/2008

Бисфосфонатите – alendronate и zolendronic acid, са свързани с повишен риск за сериозно предсърдно мъждене (ПМ), водещо до болнично лечение или смърт, показаха резултатите от проучване, докладвани на тазгодишната международна научна асамблея на American College of Chest Physicians.

Авторите са провели анализ на данните от 1646 рандомизирани контролирани изследвания, в които бисфосфонати или плацебо са сравнявани за лечение на остеопороза и в които е направена оценка на честотата на ПМ като нежелана странична реакция.

Три от проучванията, в които са участвали 16 322 пациенти с остеопороза (от 76% до 100% жени, средна възраст 69-75 години), на терапия с alendronate или zolendronic acid, са отговорили на критериите за оценка.

Средният период на проследяване е бил 1-2 години. Предсърдно мъждене е регистрирано при 2.5 до 3% от участниците, приемали бисфосфонати. Случаите със сериозно ПМ, дефинирано като необходимост от болнично лечение или смъртен изход, са били 2%.

В сравнение с плацебо, приложението на бисфосфонати не е било свързано със значимо повишаване на честотата на ПМ (относителен риск 1.19), но тяхната употреба е повишила сигнификантно риска за сериозно ПМ – 1.68 пъти.

До момента няма данни, че бисфосфонатите водят до нежелани сърдечносъдови действия. Тяхното приложение се свързва с гастроинтестинално дразнене.

Клиницистите трябва да бъдат по-внимателни при избора на медикаменти за лечение на остеопороза при пациенти с рискови фактори за ПМ, съветват авторите на изследването.

Не е ясно дали повишеният риск за наблюдаваната ритъмна патология се отнася и за други бисфосфонати.