Алкохолна аблация на септума при хипертрофична обструктивна кардиомиопатия?01/12/2008

Перкутанната транслуминална септална миокардна аблация (ПТСМА) с инжектиране на етанол значително подобрява диастолната функция и хемодинамиката при болни с хипертрофична обструктивна кардиомиопатия, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Heart (1).

Инвазивният метод на лечение увеличава крайния диастолен обем, подобрявайки сърдечните минутен и ударен обеми, което компенсира влошаването на систолната функция при този вид терапия.

Хипертрофичната обструктивна кардиомиопатия (ХОКМП) е генетично заболяване, характеризиращо се с хипертрофия на междукамерната преграда, стесняване на изходния тракт на лява камера, митрална регургитация и в крайна сметка – обструкция на изходния тракт (left ventricular outflow tract – LVOT).

Болните са с повишен риск за развитие на тежка симптоматика, сърдечна недостатъчност или летален изход, като обструкцията на LVOT e независим предиктор за сърдечна недостатъчност или смърт. При пациенти с изявена клиника независимо от оптималната медикаментозна терапия, хирургичното отстраняване на малко количество миокард от базалната част на междукамерния септум е с добър ефект (2).

Чрез ПТСМА се индуцира миокарден инфаркт посредством селективно инжектиране на етанол в един или повече клонове на лява предна низходяща артерия с цел да се постигне изтъняване на септума и намаление на LVOT. Ефектът на този метод върху митралната регургитация е все още неизяснен.

В настоящото изследване 17 пациента със симптомна ХОКМП са били подложени на ПТСМА, като таргетният съд е бил определен чрез контрастна трансторакална ехокардиография. Посредством катетър е въведен балон, през който са инжектирани поредни дози от 0.5 ml етанол.

При 15 болни е проведена интервенция в един септален клон, като общо са въведени 2.0 ml (0.5 ml) при всеки пациент. Постекстрасистолният и градиентът в покой са намалели значимо след ПТСМА (p<0.001), но е била редуцирана и фракцията на изтласкване на лявата камера (от 78% до 67%, р<0.001).

Сърдечният и минутният обем, както и сърдечната честота са останали без промяна, с увеличаване на систолните и диастолните обеми. Телесистолното и теледиастолното налягане са били понижени значимо (съответно от 166 до 129 mmHg и от 25 до 21 mmHg, р=0.049).

Алкохолната миокардна аблация при обструктивна хипертрофична кардиомиопатия води до облекчаване на симптоматиката, като ефектът се запазва и след шест месеца.

Въпреки намаляването на систолната функция, подобряването на диастолната функция и увеличаването на крайния диастолен обем компенсират загубата, което поддържа хемодинамиката. (ОИ)

Използвани източници:

1. Steendijk P., Meliga E., Valgimigli M. et al. Acute effects of alcohol septal ablation on systolic and diastolic left ventricular function in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Heart 2008; 94: 1318-1322 http://heart.bmj.com/current.dtl

2. Autore C., Bernabo P., Barilla C. et al The prognostic importance of left ventricular outflow obstruction in hypertrophic cardiomyopathy varies in relation to the severity of symptoms. J Am Coll Cardiol 2005; 45:1076–80 http://content.onlinejacc.org