Tamiflu намалява смъртността при тежък грип01/11/2008
Tamiflu* (oseltamivir) на Roche намалява сигнификантно смъртността при пациенти с тежки форми на грип, дори когато е приложен 48 часа след началото на симптомите, показаха резултати от популационно проучване, представено на годишния Европейския конгрес по клинична микробиология и инфекциозни заболявания (1). Анализът обхваща 485 болни >15 години (средна възраст 76.7 години), при които се е наложила хоспитализация поради грипна инфекция или са били с позитивни на грип лабораторни тестове. Проучването е за период от три грипни сезона и е включвало наблюдения в болници, обхващащи население от 3.8 милиона жители. Първичният показател за краен изход е била смъртността до 15 ден. От 472 болни, 157 (33%) са взимали oseltamivir и трима (1%) – amantadine, като 106 (68%) от лекуваните с oseltamivir са получили медикамента 48 часа след началото на симптоматиката. Най-честите диагнози към момента на хоспитализация са били: грипна инфекция (55%); пневмония или дихателна инфекция (29%); фебрилитет/вирусна инфекция (5%); друга сърдечна или белодробна патология (7%); други диагнози (4%). В сравнение с болните, които не са били лекувани с антивирусни средства, пациентите на антивирусна терапия са били по-възрастни (79 срещу 75 години); повече от тях са обитавали старчески домове (22% срещу 14%); честотата на инфекция с вирус тип А е била по-висока (93% срещу 83%); диагнозата на грипна инфекция е била по-честа (81% срещу 43%), което е представлявало по-значим риск за фатален изход. Резултатите показват, че при 18% от изследваните се е наложило преместване в интензивно отделение, независимо от приложената антивирусна терапия. Въпреки че пациентите на лечение с антивирусни средства са имали по-дълъг болничен престой (7 срещу 5 дни), те са имали по-ниска смъртност, отчетена до 15 ден (4% срещу 11%), като лечението с oseltamivir е довело до намалението й с 50-70%. Мултивариантен анализ на резултатите показва, че фактори, които са били сигнификантно свързани с повишен риск за смъртност, са: време от началото на симптомите до хоспитализацията; обитатели на старчески домове; прием в интензивно отделение. Междувременно американският Centers for Disease Control and Prevention (CDC) препоръча антивирусните медикаменти за случаи с тежки форми на грип или с повишен риск за усложнения от инфекцията (2). Поради високите нива на резистентност, amantadine и riman-tadine не трябва се прилагат при грипно заболяване. Проведени наблюдения показват, че в много общности се увеличава активността на грипната инфекция. CDC подчертава ролята на антивирусните медикаменти за терапия и/или превенция на заболяването. Към момента не е регистрирана резистентност към oseltamivir на 161 тип А (H3N2) и B грипни вируси. За постигането на оптимален ефект е необходимо прилагането на невраминидазни инхибитори да започне до 48 час от началото на симптоматиката. При хора с тежък грип или с висок риск за тежки усложнение, терапията може да започне и след 48-ия час. Тъй като за оптимален имунен отговор при противогрипно ваксиниране са необходими около две седмици, невраминидазните инхибитори могат да се използват за превенция при високорискови за усложнения болни, които са били ваксинирани в предходните две седмици. Имуносупресирани пациенти, които са ваксинирани повече от две седмици преди експозицията на грипен вирус, могат да се обсъждат за антивирусна хемопрофилактика при висока локална вирусна активност. Индивиди с негативен бърз грипен тест, които са с тежки дихателни симптоми или с активна белодробна болест, също могат да се подложат на антивирусна терапия. Тези групи болни трябва да се изследват и за инвазивна бактериална коинфекция. Невраминидазните инхибитори, заедно с противогрипното ваксиниране и мерките за ограничаване на разпространението, са трите основни метода за намаляване на тежестта на грипната инфекция, са препоръките на CDC. (ИТ) * Tamiflu (oseltamivir) на Roche (www.tamiflu.com) е регистриран в България (www.bda.bg) Използвани източници: 1. Severe disease due to influenza in adults in Toronto, Canada, 2005-7: Impact of antiviral therapy. Abstract O25 www.akm.ch/eccmid2008 2. Influenza antiviral medications: Summary for clinicians. www.cdc.gov/flu