Рекомбинантен активиран фактор VIIa*01/11/2008
Рекомбинантен активиран фактор VIIa* (rVIIa) намалява необходимостта от хемотрансфузия при травми и оперативни интервенции, което вероятно е свързано и с намаление на смъртността, показаха данни от мащабен мета-анализ, публикуван в списание Annals of Surgery (1). „Резултатите показват двойно предимство на rFVIIa – от една страна се постига ефективен контрол при кръвоизливи, а от друга се намалява смъртността, без да се увеличава рискът за венозни тромбози,” заяви д-р Vivian C. McAlister от University of Western Ontario в Канада. Авторите са провели мета-анализ върху 22 рандомизирани клинични проучвания, които включват 3184 пациенти с травма, сърдечни операции, чернодробна трансплантация и други хирургични интервенции. Фатален изход е имало при 478 (15%), а тромбемболия – при 249 (7.8%) болни. Допълнителна хемотрансфузия се е наложила в 517 (41.2%) от 1256 случая. Болните, на които е приложен rFVIIa, са имали по-малка нужда от трансфузия на кръвни продукти, в сравнение с плацебо. В същото време е регистрирана тенденция за намаление на смъртността, като този ефект е бил по-значим при пациенти, на които медикаментът е прилаган в терапевтични (90 mcg/kg), отколкото в профилактични дози. В групата с rFVIIa са диагностицирани повече случаи с артериална тромбемболия, макар че разликите не е била статистически значима. Честотата на венозни тромбози е била сходна при активната и контролната група. (ИТ) * rVIIa е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име NovoSeven на NovoNordisk Използван източник: 1. Hsia C., Chin-Yee I. et McAlister V. Use of recombinant activated factor VII in patients without hemophilia: a meta-analysis of randomized control trials. Annals of Surgery 248 (1): 61-68 www.annalsofsurgery.com