Продължителната терапия с clopidogrel подобрява крайните резултати при пациенти с диабет, подложени на стентиране01/11/2008
По-голямата продължителност на терапията с clopidogrel води до по-ниска честота на смъртност и миокарден инфаркт при пациенти с диабет след имплантиране на медикамент-отделящи (DES) или на обикновени метални стентове (BMS), показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of American College of Cardiology (1). В изследването са участвали 749 болни с диабет, като при 251 от тях са били имплантирани BMS и при 498 – DES. При 671 души не са били регистрирани късни нежелани събития (смърт или миокарден инфаркт) до края на 6-ия месец след перкутанната коронарна интервенция. Мултивариантният анализ е показал, че по-продължителното приложение на clopidogrel води до по-добри крайни резултати при подобна популация пациенти. В сравнение с коронарно болните диабетици, при които са били имплантирани BMS и не е била прилагана терапия с clopidogrel (референтна група, HR=1.0), при останалите три групи пациенти са били установени следните ползи по отношение на клиничните крайни резултати (смърт и миокарден инфаркт): - имплантирани BMS и приложена терапия с clopidogrel - намален риск със 75% (HR=0.25, р=0.02) - имплантирани DES без да е прилагана терапия с clopidogrel - намален риск с 61% (HR=0.39, р=0.08) - имплантирани DES и прилагана терапия с clopidogrel - намален риск със 78% (HR=0.22, р=0.005) Използван източник: 1. Brar S., Kim J., Brar S. et al. Long-term outcomes by clopidogrel duration and stent type in a diabetic population with de novo coronary artery lesions. J Am Coll Cardiol 2008; 51:2220-2227 http://content.onlinejacc.org