Повишава ли ipratropium риска за смърт при пациенти с ХОББ?01/11/2008
Приложението на антихолинергичния бронходилататор ipratropium* при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) бе свързано с повишен риск за обща и сърдечносъдова смъртност, при анализ на данните от случай-контрола проучване в САЩ, публикуван в списание Annals of Internal Medicine (1). Авторите препоръчват допълнително изследване на профила на безопасност на едно от най-използваните средства за лечение на ХОББ, тъй като не е ясно дали установената от тях връзка е причинна. ХОББ се превръща в глобална епидемия, засягайки 5-15% от възрастното население. Годишно в света се регистрират около три милиона смъртни случая. Според СЗО, към 2020 година заболяването ще бъде пето по честота (понастоящем е на 12 място) и третата най-честа причина за летален изход (четвърта за момента). Лечението на ХОББ цели: да предпази от прогресиране на заболяването, да облекчи симптоматиката, да подобри поносимостта към физически усилия, да профилактира и лекува усложненията, да профилактира и лекува острите екзацербации, да намали смъртността и да сведе до минимум нежеланите лекарствени действия. Главна цел на проучването е била да установи наличието на връзка между някои медикаменти, прилагани за лечение на ХОББ (инхалаторни кортикостероиди, ipratropium, дългодействащи бета2-агонисти, theophyllin), и рискът за смърт от всякаква, сърдечносъдова и дихателна причина при пациенти с новодиагностицирана ХОББ. Използвана е информация от база-данните от американските National Veterans Affairs, Centers for Medicare & Medicaid Services и National Death Index Plus. В кохортното изследване са участвали 32 130 пациенти с нововъзникнала ХОББ в периода 1999-2003 година и 320 501 контроли, които са били проследени до 2004 година. В групата с ХОББ са починали 11 897 души от всякаква причина, от които – 2405 от белодробна и 3159 от сърдечносъдова причина. При смъртните случаи е бил направен ретроспективен анализ на експозицията на медикаменти за лечение на ХОББ през последните шест месеца преди леталния изход. Оценката на риска е направена след изключване на влиянието на коморбидните заболявания, степента на здравни грижи и маркерите за тежест на ХОББ, но не и на настоящия пушачески статус или тежестта на ХОББ. Резултатите показват, че относителният риск за обща смърт при използването на инхалаторни кортикостероиди е 0.80, на ipratropium - 1.11, на дългодействащи бета2-агонисти - 0.92 и на теофилин - 1.05. Приложението на ipratropium е било свързано с по-висок риск за сърдечносъдова смърт с 34%, докато прилагането на инхалаторни кортикостероиди с по-нисък риск с 20%. (КП) * ipratropium bromide (Atrovent) на Boehringer Ingelheim Използван източник: 1. Lee T., Pickard S., Au D. et al. Risk for death associated with medications for recently diagnosed chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med. 2008; 149:380-390 www.annals.org