Остеопорозата при мъжете е пренебрегван медицински проблем01/11/2008
Нови практически стандарти за скрининг за остеопороза при мъже, публикува American College of Physicians (ACP) в списание Annals of Internal Medicine (1, 2). Указанията препоръчват оценка на рисковите фактори за заболяването при възрастни мъже и прилагането на двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия (DXA) при рискови болни, които са преценени за медикаментозна терапия. Остеопорозата при мъжете е често пренебрегван медицински проблем. Едногодишната смъртност след бедрена фрактура при мъжете е почти два пъти по-висока, от колкото при жените. Един от всеки пет мъже >50 години има сериозен риск за фрактура, в резултат на остеопороза. Честотата на заболяването сред мъжете през следващите 15 години ще се увеличи с 50%, а честотата на бедрените фрактури ще се удвои до 2040. „Възрастните мъже >65 години трябва да се подлагат на периодична оценка на рискови за остеопороза фактори. Не трябва да се забравя, че остеопорозата не е проблем само при жените,” заяви д-р Amir Qaseem, изследовател в Clinical Programs and Quality of Care Department и водещ автор на анализа. National Osteoporosis Foundation препоръчва всички мъже >70 години да се подлагат на изследване на костната минерална плътност (КМП). Скрининг се препоръчва и за постменопаузални жени и мъже на 50-70 години, с рискови фактори за заболяването. При анамнеза за фрактура, определянето на КМП се използва и за оценка на тежестта на фрактурата. Новите стандарти за базирани върху резултати от 167 проучвания и мета-анализи за период 1990-2007 за оценка на рисковите фактори за остеопоротични фрактури при мъже. Данните сочат, че рискови фактори за фрактури, свързани с ниска КМП при мъже и жени, са: възраст >70 години; индекс на телесна маса (BMI) 10 kg; липса на физическа активност или заседнал начин на живот; предходни остеопоротични фрактури в резултат на лека травма; продължителен прием на някои медикаменти (кортикостероиди); нисък прием на калций с диетата. Специфични рискови фактори за остеопороза при мъже са антиандрогенната терапия или травми на гръбначния мозък. Въз основа на резултати от 20 диагностични изпитвания и използването на Т-скор от -1.0 е установено, че ултразавуковото изследване на калканеуса има 75% чувствителност и 66% специфичност при остеопороза, диагностицирана чрез DXA (златен стандарт). Чувствителността за диагноза на остеопорозата чрез DXA е 81%, а специфичността – 66%. Скринингови тестове и методи (ретгенография, геометрични параметри на костите и др.), които не включват DXA, са с недостатъчна чувствителност. Aclasta – ефективно средство за терапия на остеопороза при мъже Aclasta (zoledronic acid 5 mg), приложен веднъж годишно, бе препоръчан през юни от Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина към ЕМЕА за терапия на остеопороза при мъже с повишен риск за фрактури. Новото показание ще включва и болни с остеопороза, които са преживели фрактури на бедрото след лека травма. Aclasta е единственият медикамент срещу остеопороза, който намалява риска за нови, клинични фрактури при мъже и постменопаузални жени, които са преживели фрактури на бедрото след лека травма. Данните за Европа (от 2000 година) сочат, че годишно се регистрират 179 000 фрактури на бедрото при мъже и 611 000 при жени, което е довело до 31.5 милиарда евро директни и индиректни медицински разходи. Резултатите от проучването Recurrent Fracture Trial, което включва 2100 мъже и жени >50 години с анамнеза за фрактура на бедрото след лека травма, показват, че Aclasta намалява риска за нови фрактури с 35%, в сравнение с плацебо, което се е дължало на увеличение на КМП на бедрената кост като цяло и на шийката на фемура. Рискът за нови фрактури на гръбнака е бил намален с 46%. Резултати от друго проучване, което директно сравнява ефектите на Aclasta с перорална форма на alendronate при 300 мъже показват, че приложението на zoledronic acid е било свързано с подобрение на КМП на прешлените на 24-ия месец. Aclasta (www.aclasta.com) се прилага веднъж годишно под формата на кратка интравенозна инфузия за лечение на постменопаузална остеопороза. Медикаментът е единственият в Европа и САЩ, за който е доказано, че намалява риска за фрактури на всички ключови места (бедро, гръбнак, китки и ребра). Прилага се и за лечение на болестта на Paget – второто най-често метаболитно заболяване на костите. Zoledronic acid – активният инградиент на Aclasta се прилага и в онкологията с търговското име Zometa. Най-честите неблагоприятни странични ефекти от терапията са преходни (до три дни) - фебрилитет и болки в мускулите, които се развиват най-често през първите три дни след апликацията на медикамента. Честотата на тези ефекти може да се намали с успоредното прилагане на paracetamol или ibuprofen. (ИТ) Използвани източници: 1. Qaseem A., Snow V., Shekelle P. et al. Screening for Osteoporosis in Men: A Clinical Practice Guideline from the American College of Physicians Ann Intern Med 2008; 148: 680-684 www.annals.org 2. Liu H., Paige N., Goldzweig C. et al. Screening for Osteoporosis in Men: A Systematic Review for an American College of Physicians Guideline Ann Intern Med 2008; 148: 685-701