Лекарствена безопасност01/11/2008
FDA обяви промени в лекарствените инструкции за безопасност и предупреди за нежелани странични ефекти на следните медикаменти: - exenatide (Byetta на Amylin и Еli Lilly), прилаган за лечение на диабет тип 2, е свързан с шест нови случаи на остър хеморагичен или некротизиращ панкреатит, два от които са завършили фатално, се казва в предупреждение на FDA (1). Exenatide e инкретинов миметик, който се използва като допълваща терапия при пациенти с диабет тип 2, на терапия с metformin, сулфонилурейни препарати, тиазолидиндиони или комбинация, при които не може да се постигне адекватен гликемичен контрол. Досега са съобщени общо 36 случаи на остър панкреатит при болни, на които е прилаган exenatide. Американският регулаторен орган предупреди при подозрителни за панкреатит симптоми (силна коремна болка със или без повръщане), пациентите да преустановят терапията и да потърсят консултация с лекар. При болни с диабет и анамнеза за прекаран панкреатит, е уместно обсъждането на друга антидиабетна терапия. В предхождащо предупреждение FDA отбеляза, че при 27 от 30 случаи на остър панкреатит при прием на exenatide са били налични поне един рисков фактор за панкреатит (холелитиаза, хипертриглицеридемия, прием на алкохол). В болница са били приети 21 пациенти, като при пет са диагностицирани тежки усложнения: дехидратация и бъбречна недостатъчност; суспектен илеус; флегмон; асцит. При шест от пациентите, симптомите са се развили или са се влошили след кратък период от началото на терапията с exenatide 5-10 mcg два пъти дневно. При 22 от 30 пациенти е настъпило подобрение след спирането на медикамента. При трима болни, които са подновили терапията, симптомите на остър панкреатит (коремни болки, гадене и повръщане) са се развили повторно. Съобщението на FDA доведе до спад с 13% на акциите на Amylin. Според анализатори това ще има допълнителен негативен ефект за компанията, която в момента провежда фаза 3 клинични проучвания с нова лекарствена форма на exenatide с удължено действие - Byetta LAR. - salmeterol xinafoate може да увеличи риска за сърдечно съдови усложнения при съвместно приложение с инхибитори на цитохром P450 3A4 (CYP3A4). Salmeterol се метаболизира от CYP3A4 основно до alpha-hydroxysalmeterol (алифатно окисление) (2). Резултати от проучване при 20 здрави доброволци показва, че комбинирането на ketoconazole 400 mg веднъж дневно (мощен инхибитор на CYP3A4) със salmeterol (50 mcg два пъти дневно) увеличава 1.4 пъти плазмената концентрация на последния. При два от изследваните е наблюдаван удължен QT интервал, а при един – палпитации и синусова тахикардия. Честотата на удължен QT интервал е била по-висока (макар и несигнификантно), в сравнение с комбинацията salmeterol плюс плацебо. Поради потенциално по-висок риск за неблагоприятни сърдечносъдови усложнения, не се препоръчва едновременното приложение на salmeterol със силни инхибитори на CYP3A4 (ketoconazole, ritonavir, atazanavir, clarithromycin, indinavir, itraconazole, nefazodone, nelfinavir, saquinavir, telithromycin). Salmeterol е дългодействащ бета2-адренергичен агонист, който се използва като дългосрочно лечение при астма, превенция на бронхоспазъм при болни >4 годишна възраст и дългосрочна терапия при бронхоспазъм, свързан с хронична обструктивна белодробна болест (включително емфизем и хроничен бронхит). - ambrisentan може да доведе до периферни отоци, когато се прилага в дозировка 5-10 mg дневно (3). Резултати от клинични проучвания показват, че приложението на медикамента е довело до по-висока честота на периферни отоци, в сравнение с плацебо (17% срещу 11%). Ambrisentan е антагонист на ендотелиновите рецептори и се използва за лечение на пулмонална хипертония (клас II и III по СЗО) за облекчаване на симптоматиката и подобрение на физическия капацитет. - антимикробните средства (clindamycin, lincomycin, cefotaxim, erythromycin, doxycyclin) могат да свързани с диария, причинена от Clostridium difficile, предупреди FDA (4-10). Приложението на тези антибиотици може да промени нормалната дебелочревна флора, при което да има свръхрастеж на C. difficile с последващо освобождаване на токсини А и В. Тъй като свръхпродуциращите токсини щамове на C. difficile могат да са рефрактерни на антибиотична терапия, те са свързани с повишена заболеваемост и смъртност, което да наложи извършването на колектомия. FDA посъветва заболяването да се подозира при всички пациенти с диария по време на антибиотична терапия. Трябва да се има предвид, че състоянието може да се развие дори два месеца след приложението на антимикробни средства. - levofloxacin e с променена лекарствена инструкция, която предупреждава за потенциален риск за хепатотоксичност, независимо от лекарствената форма (таблетна, инжекционна и разтвор за перорална употреба). В повечето случаи усложнението се е развило в рамките на 14 дни от началото на лечението (най-често през първите шест дни) при болни на възраст >65 години (11). Levofloxacin e флуорохинолонов антибиотик, който се прилага при остър бактериален синузит, остро бактериално усложнение на хроничен бронхит, нозокомиална пневмония, придобита в общността пневмония, кожни инфекции, хроничен бактериален простатит, инфекции на уринарния тракт, остър пиелонефрит. - naltrexon е свързан с риск за локални реакции на мястото на апликация (болка, оток, сърбеж, зачервяване), което може да се задържи до две седмици (12). Информацията е базирана на съобщени 196 случаи на настъпили в резултат на реакциите усложнения (целулит, хематом, абсцес, некроза), които са наложили оперативна интервенция (инцизия, дренаж, дебридман). Naltrexone се прилага стриктно интрамускулно за лечение на алкохолна зависимост. - simvastatin и комбинирани медикаменти, които го съдържат (ezetimib/simvastatin и niacin/simvastatin), могат да доведат до рабдомиолиза, когато се прилагат с amiodarone. Рискът е дозо-зависим и се увеличава при дозировка на simvastatin >20 mg дневно (13). (ИТ) Използвани източници: 1. www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/exenatide2008HCP.htm 2. www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/Mar_PI/SereventDiskus_PI.pdf 3. www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/Feb_PI/Letairis_PI.pdf 4. www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/Feb_PI/Cleocin_PI.pdf 5. www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/Feb_PI/Lincocin_PI.pdf 6. www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/Feb_PI/Claforan_PI.pdf 7. www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/Feb_PI/Doryx_PI.pdf 8. www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/Feb_PI/Eryc_PI.pdf 9. www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/Feb_PI/ErythrocinLactobionateIV_PI.pdf 10. www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/Feb_PI/Vibramycin_PI.pdf 11. www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/Apr_PI/Levaquin_PI.pdf 12. www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/naltrexoneHCP.htm 13. www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/simvastatin_amiodaroneHCP.htm