Лапароскопската хирургия намалява честотата на нозокомиалните инфекции01/11/2008
Лапароскопските операции намаляват с 50% придобитите в болнични условия инфекции и с 65% честотата на рехоспитализациите, в сравнение с отворените коремни операции, показаха резултати от ретроспективно проучване, представено на годишния конгрес на Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons и публикувано в списание Surgical Endoscopy (1). Над 100 000 смъртни случаи в резултат на 1.7 милиона придобити в болнични условия инфекции се регистрират всяка година в САЩ. „Тези данни, комбинирани с изводи от предходни изследвания, показват големите възможности на лапароскопската хирургия за намаление на заболеваемостта и смъртността след оперативни интервенции,” заяви д-р Andrew Brill, директор на клиника по миниинвазивна гинекология в California Pacific Medical Center в San Francisco. Това е първото проучване, което изследва специфични инфекциозни усложнения при лапароскопска хирургия до 30-и следоперативен ден. Учените са анализирали 11 662 оперирани пациенти от 22 медицински центъра, като са използвали инфекциозни маркери за нозокомиална инфекция (NIM) при диагностицирането на болнични инфекции по време и след хоспитализацията. NIM е компютърен алгоритъм, който диагностицира нозокомиалната инфекция на микробиологично ниво, извършва диференциална диагноза на причинителите и сравнява вероятността за придобита в болнични условия или в общността инфекция. Предходни проучвания показаха, че този метод има 86% чувствителност и 98.5% специфичност. В изследването са включени болни, подложени на лапароскопска холецистектомия (32.7%), апендектомия (24%) и хистеректомия (43.3%). Изследвани са различни вероятни източници на инфекция – отделителна система, оперативни рани, дихателна система, хемокултури… Резултатите показват, че честотата на следоперативни инфекции е била 2.11% при лапароскопските операции срещу 4.09% при отворени операции. Въз основа на 399 идентифицирани с NIM случаи при 337 болни е установено намаление на инфекциозните усложнения с 66% при лапароскопска холецистектомия и с 52% при лапароскопската хистеректомия в сравнение с операцията на отворен корем (р<0.01). По отношение на апендектомията не са установени съществени разлики в честотата на нозокомиалните инфекции между двата вида операции. Около 27% от пациентите, диагностицирани с нозокомиални инфекции, са били рехоспитализирани, като при болните с лапароскопска хистеректомия или холецистектомия честотата на повторен прием в болница е била с 65% по-ниска (р<0.01). По отношение на вида на инфекциите, лапароскопската хирургия е довела до сигнификантно намаление на честотата на всички видове инфекции (дихателни и кръвни и инфекции на отделителната система). Според д-р Steven McCarus, директор на оперативна гинекология във Florida Hospital Celebration в Orlando, е необходимо да се намали значително честотата на хистеректомиите, извършени с лапаротомия, тъй като това е свързано със значимо подобрение в крайния изход. Значителното ограничаване на следоперативните нозокомиални инфекции е свързано и с намаление на здравните разходи. Въпреки че носи по-голям риск за травма на интра-абдоминални органи и големи кръвоносни съдове в сравнение с операциите на отворен корем, лапароскопиите имат предимства по отношение на по-бързо възстановяване, по-кратък болничен престой, по-малка следоперативна болка, възможност за еднодневна хирургия и по-добър козметичен ефект. Необходими са допълнителни проучвания и за други видове операции, които могат да се извършат лапароскопски или чрез лапаротомия (например хемиколектомия), за сравняване на съотношението цена/ефективност, особено като се имат предвид големите болнични разходи, свързани с лечението на нозокомиалните инфекции, е заключението на авторите. (ИТ) Използван източник: 1. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons 2008 Annual Scientific Session and Postgraduate Course. Presented April 12, 2008 Surg Endosc 2008; 22: 1112-1118 www.springer.com/medicine/surgery/journal/464