Комплексът S100A8/A901/11/2008
Комплексът S100A8/A9 вероятно участва във възпалението на коронарната атеросклеротична плака при пациенти с нестабилна ангина пекторис (НАП), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Heart (1). S100A8/A9 е хетеродимерна молекула, съставенa от две субединици - S100A8 и S100A9. Нейната експресия е повишена в активираните неутрофили и макрофагите в острите възпалителни лезии, свързани с различни заболявания. Авторите на изследването са си поставили за цел да установят дали пациентите с НАП имат по-високи серумни нива на S100A8/A9, както и дали неговата експресия е повишена в коронарната атеросклеротична плака при тази популация болни. Те са изследвали серумната концентрация на S100A8/A9 при 39 болни със стабилна ангина и при 53 с нестабилна стенокардия, както и наличието на комплекса в проби от директна коронарна атеректомия. Данните показват значимо по-високи средни серумни нива на S100A8/A9 при болните с НАП в сравнение с пациентите със стабилна стенокардия (съответно 3.25 mcg/ml и 0.77 mcg/ml). Имунохистохимичният анализ е потвърдил, че S100A8/A9 се експресира в инфилтриращите плаката неутрофили и по-рядко в макрофагите. Използван източник: 1. Miyamoto S., Ueda M., Ikemoto M. et al. Increased serum levels and expression of S100A8/A9 complex in infiltrated neutrophils in atherosclerotic plaque of unstable angina. Heart 2008; 94:1002-1007 www.heartjnl.com