Инхалаторното лечение с mannitol01/11/2008
Инхалаторното лечение с mannitol води до значително подобрение на белодробната функция при пациенти с кистозна фиброза (муковисцидоза), като има добър профил на безопасност и поносимост, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Chest (1). Акумулирането на вискозен и дехидратиран мукус предразполага към хронична инфекция, остри екзацербации и тъканно увреждане, поради което подобряването на неговия клирънс е интегрална част от всекидневното лечение на случаите с белодробни прояви на кистозна фиброза. Манитолът, като осмотично средство, повишава водното съдържание на белодробния секрет и по този начин подобрява клирънса на мукуса, белодробната функция и дихателното здраве на пациентите. Целта на проучването е била да оцени ефективността и безопасността на инхалаторната терапия с манитол. В изследването са взели участие 39 души с лека до умерена по тежест кистозна фиброза на белите дробове. Те са били рандомизирани да получават инхалаторно манитол (420 mg) или плацебо два пъти дневно в продължение на две седмици. След прекъсване от две седмици, терапията на двете групи е била разменена. Резултатите показват, че лечението с манитол за период от две седмици е довело до повишаване на форсирания експираторен обем за една секунда (ФЕО1) със 7% в сравнение с 0.3% при приложението на плацебо (p<0.01). Средното абсолютно подобрение във ФЕО1 е 121 ml в сравнение със съответно 0 ml при прилагане на плацебо. Инхалирането на манитол е довело до значимо повишаване на максималния експираторен дебит 25-75% от кривата на форсирания витален капацитет (FEF 25-75%) с 15.5% в сравнение с 0.7% при плацебо (p<0.02), като абсолютното повишаване на FEF 25-75 при терапия с манитол е било 150 ml/s, докато при прилагане на плацебо е било наблюдавано понижаване с 10 ml/s. Лечението с манитол е било свързано със значително подобряване на субективната оценка за качеството на живот на пациентите, особено сред тези над 14-годишна възраст. Не са били докладвани сериозни нежелани лекарствени действия. (КП) Използван източник: 1. Jaques A., Daviskas E., Turton J. et al. Inhaled mannitol improves lung function in cystic fibrosis. Chest 2008;133:1388-1396 www.chestjournal.org