Фебрилният епилептичен статус01/11/2008
Фебрилният епилептичен статус обикновено има фокален характер, което затруднява своевременната му диагноза, показаха резултатите от проучването FEBSTAT, публикувани през юли в списание Neurology (1). Настоящото проспективно многоцентрово клинично изследване включва 119 деца на възраст между един месец и пет години с фебрилни гърчове, продължили повече от 30 минути. При всички участници са проведени ЕЕГ и магнитно резонансно изобразяване (МРИ) на ЦНС в рамките на 72 часа след началото на пристъпа. Средната възраст на децата е била 1.3 години. При фебрилитет от 39.5 градуса C, средната продължителност на епилептичния статус е била 68 минути. В 99% от случаите пристъпите са били с конвулсивен характер. Преобладавали са фокалните (67%) и продължителни (52%) фебрилни гърчове. При една трета от децата не е била поставена диагноза при първичния преглед в спешното отделение. По-голяма част от пациентите (86%) са имали нормално нервно-психическо развитие, 24% съобщават за предишни фебрилни пристъпи, а 25% са били фамилно обременени за фебрилни гърчове. Според авторите, фебрилният епилептичен статус е характерен за деца в много ранна възраст, като колкото по-продължителен е той, толкова по-трудно се преустановява спонтанно. (КД) Използван източник: 1. Shinnar S., Hesdorffer D., Nordli D. et al. Phenomenology of prolonged febrile seizures: Results of the FEBSTAT study. Neurology 2008; 71: 170-176 www.neurology.org