Дългодействащите бета-2 агонисти са ефективни за лечение на стабилна ХОББ01/11/2008
Дългодействащите бета-2 агонисти (LABA) предлагат ползи за лечение на пациенти с умерена до тежка форма на стабилна хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ, COPD), показаха резултатите от системен обзор, публикувани в списание Chest (1). „Обзорът подкрепя благоприятните ефекти от приложението на LABA при пациенти със стабилна умерена до тежка ХОББ и не потвърждава данните от предишни наблюдения за повишаване на риска за нежелани странични действия и смърт поради нарушения на дихателните функции”, смятат неговите автори. Изследователите са провели мета-анализ на резултатите от 27 рандомизирани клинични проучвания (с продължителност най-малко един месец), публикувани в базите данни MEDLINE, EMBASE, CINAHL и Cochrane. Първична, крайна цел е била оценка на профила на безопасност на LABA, а вторична цел – на тяхната ефикасност. В проучванията са били сравнявани LABA с плацебо или с антихолинергични средства при пациенти със стабилна, слабо обратима и обратима ХОББ. Резултатите показват, че LABA намаляват тежките екзацербации с 21% (относителен риск – RR=0.78) в сравнение с плацебо, като смъртните случаи, дължащи се на нарушения на дихателните функции, не са значимо по-различни в групите на LABA и плацебо (RR=1.09). Употребата на LABA с инхалаторни кортикостероиди (ICS) намалява риска за смърт поради нарушения на дихателните функции в сравнение със самостоятелното приложение на LABA (RR=0.35). Пациентите, лекувани с LABA, са имали значимо подобрение на функционалните показатели на дишането и качеството на живот, както и намалена нужда от прилагането на животоспасяващи медикаменти (бързодействащи бронходилататори). В сравнение с LABA, приложението на tiotropium (антихолинергичен медикамент)* е било свързано с още по-нисък риск за тежки екзацербации (RR=0.52). ХОББ e прогресивно заболяване, което води до значително влошаване на белодробната функция и хронична дихателна недостатъчност с инвалидизация на пациентите. Болестта е четвъртата по честота причина за летален изход в световен мащаб. (КП) * tiotropium bromide (Spiriva на Boehringer Ingelheim) е регистриран в България Използван източник: 1. Rodrigo G., Nannini L., Rodriguez-Roisin R. Safety of long-acting b-agonists in stable COPD - a systematic review. Chest 2008;133: 1079-1087 www.chestjournal.org