Aclasta*01/11/2008
Aclasta* (zoledronic acid) намалява риска за фатален изход след бедрени фрактури и особено за сърдечносъдови инциденти и инфекции, показаха резултати от ретроспективното проучването HORIZON-RFT, представено на годишния конгрес на American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR, www.asbmr.org) (1). Фрактурите на бедрото са свързани с 18-30% едногодишна смъртност, а приложението на zoledronic acid e довело до сигнификантно (с 28%) намаление на този риск, в сравнение с плацебо. Авторите са анализирали информация от 2111 болни от базата данни HORIZON-RFT, при които са установени сходна изходна честота на инфекции (пневмония), сърдечносъдова заболеваемост и злокачествени заболявания. В групата пациенти, получили поне една доза zoledronic acid, е установен намален риск за фатален изход от изброената патология (с изключение на инсулт). (ИТ) HORIZON-RFT - Health Outcomes and Reduced Incidence With Zoledronic Acid Once Yearly Recurrent Fracture Trial Използван изнточник: 1. Potential mediators of the reduction in mortality with zoledronic acid after hip fracture. Abstract 1030