Витамин Д намалява риска за диабет тип 101/09/2008
Децата, които получават добавка от витамин Д през първите месеци от живота си, имат с 29% по-малък риск да развият диабет тип 1 в по-късна възраст, показаха резултатите от мета-анализ на пет обсервационни проучвания, публикувани в Archives of Disease in Childhood (1). През последните години се натрупаха доказателства в подкрепа на физиологичната роля на витамин Д в имунната система. Първите резултати за вероятното участие на витамин Д в профилактиката на диабет тип 1 идват от експериментални проучвания с мишки. Впоследствие се установява, че децата с имунно-медииран диабет имат по-ниски серумни нива на 25-хидроксивитамин Д, в сравнение със здравите. За да докажат профилактичната роля на допълнителния прием на витамин Д в периода на ранното детство за намаляване на риска за развитие на диабет тип 1 в по-късна възраст, авторите са предприели насочено търсене на всички рандомизирани-контролирани и обсервационни проучвания в Medline, Embase, Cinahl и Cochrane Central Register of Controlled Trials. Идентифицирани са пет проучвания, които са отговаряли на зададените критерии – едно кохортно (2) и четири тип случай-контрола (3, 4, 5, 6). Данните от кохортното проучване показват, че вероятността от появата на диабет тип 1 е по-малка при децата, които са приемали редовно добавки с витамин Д в препоръчваната дневна доза от 2000 UI, в сравнение с тези, които са получавали нередовно витамина или в по-ниски дози (2). В едно от случай-контрола проучванията (5) по-честият прием на добавката (над пет пъти седмично в сравнение с един до четири пъти седмично) също е бил свързан с по-голямо намаление на риска за диабет тип 1 (OR 0.74 спрямо съответно OR 0.81). Децата които са започнали да приематвитамин Д между седмия и 12-ия месец имат по-малък риск за появата на диабет тип 1, съпоставени с тези започнали между раждането и шестия месец (OR 0.55 и ОR 0.80, съответно). Единствено проектът EURODIAB (4 ) е изследвал влиянието на фактора продължителност на приемането на витамин Д. Не е установена сигнификантна разлика между децата, получавали добавката за по-малко от година и тези, които са я приемали за период от над една година (OR 0.69 и OR 0.64, съответно). Точният механизъм по който витамин Д осигурява протекция срещу разрушаването на панкреасните бета-клетки все още не е напълно изяснен, но през последните години се натрупаха доказателства за физиологичната му роля в имунните механизми, както и за протективния му ефект по отношение на цитокин-индуцираната деструкция на бета-клетките. Според авторите на мета-анализа, е необходимо провеждането на големи рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания с продължителен период на проследяване, които да позволят изготвянето на точни препоръки за оптималната доза, режим на приложение, продължителност и време за включване на витамин Д с цел профилкитиране на риска за диабет тип 1. (КД) Използвани източници: 1. Zipitis C., Akobeng A. Vitamin D supplementation in early childhood and risk of type 1 diabetes: A systemtic review and meta-analysis. ADC Online First: March 13, 2008 http://adc.bmj.com 2. Hypponen E., Laara E., Reunanen A. et al. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001; 358: 1500-3 www.thelancet.com 3. Stene L., Ulriksen J., Magnus P. et al. Use of cod liver oil during pregnancy associated with lower risk of type 1 diabetes in the offspring. Diabetologia 2000; 43: 1093-8 www.diabetologia-journal.org 4. The EURODIAB Substudy 2 Study Group. Vitamin D supplement in early childhood and risk for type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus. Diabetologia 1999; 42: 51-4 5. Stene L., Joner G. Use of cod liver oil during the first year of life is associated with lower risk of childhood-onset type 1 diabetes: A large, population-based, case-control study. Am J Clin Nutr 2003; 78: 1128-34 www.ajcn.org 6. Tenconi M., Devoti G., Comelli M. et al. Major childhood infectious diseases and other determinants associated with type 1diabetes: A case-control study. Acta Diabetol 2007; 44: 14-9 www.epodiatry.com/resource/diabetes-journals.htm