Стентиране или аортокорoнарен байпас при стволова стеноза?01/09/2008
Стентирането на непротектирана сигнификантна стволова стеноза на лява коронарна артерия няма предимства в дългосрочен план пред аорто-коронарния байпас (CABG) по отношение на смъртност или честота на миокарден инфаркт с Q-зъбец и инсулт, показаха резултатите от проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Според авторите, имплантирането дори на медикамент-отделящи стентове (DES) се асоциира с по-висока честота на реваскуларизация на таргетните съдове в сравнение с CABG. Сигнификантната стеноза на ствола на лява коронарна артерия излага пациента на изключително висок риск, застрашавайки целия миокард на лява камера, поради което заболяването е с най-лоша прогноза от всички форми на коронарна болест на сърцето. По данни от проучвания, хиругичното лечение превъзхожда медикаментозното и се препоръчва в настоящите указания (2). При противопоказания за оперативна намеса и при „протектирана“ от съд на предна десцендентна или циркумфлексна лява коронарна артерии стволова стеноза, се предприема перкутанна коронарна интервенция (PCI). Въвеждането на DES значително намали степента на рестеноза и повторна реваскуларизация. Въпреки това, данните за безопасността и ефективността в дългосрочен план на PCI на непротектирана стволова стеноза с обикновен метален стент (BMS) или с DES, сравнена с CABG, са все още ограничени. В настоящото изследване са оценени дългосрочните резултати при 1102 пациенти със стволова стеноза, при които е извършено стентиране, и 1138 с оперативно лечение. Критериите за сравняване са смъртност и композитен показател (летален изход, миокарден инфаркт с Q зъбец и инсулт) и реваскуларизация на таргетен съд. Анализът показва, че няма значима разлика между стентирането и аортокорнарния байпас по отношение на смъртността (съотношение на вероятностите - HR 1.18 при стентиране в сравнение с CABG) и композитния показател за оценка (HR 1.10). Честотата на реваскуларизация на таргетния съд е значително по-висока при случаите със стентиране (HR 4.76). Сравнението поотделно на BMS и DES с CABG не показва значима разлика в крайните резултати, като установява тенденция за по-високата честота на смъртност и композитен показател в групата с DES. (ОИ) Използвани източници: 1. Seung K., Park D., Kim Y. et al. Stents versus coronary-artery bypass grafting for left main coronary artery disease. NEJM 2008; 358:1781-1792 http://content.nejm.org/cgi/content/full/358/17/1781 2. Smith S., Feldman T., Hirshfeld J. et al. ACC/AHA/SCAI 2005 guideline update for percutaneous coronary intervention: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (ACC/AHA/SCAI Writing Committee to Update 2001 Guidelines for Percutaneous Coronary Intervention). Circulation 2006;113:e166-e286 http://circ.ahajournals.org