Скринингът за рак на простатата не е необходим след 75-годишна възраст01/09/2008
Не е необходимо да се проследяват за рак на простатата мъже на възраст >75 години, гласят новите препоръки на U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), публикувани през август в Annals of Internal Medicine (1). Мъже <75 години трябва да се консултират с лекар за рисковете и ползите от извършването на тест за простатно-специфичен антиген (PSA), тъй като наличните данни не са достатъчни, за да се прецени балансът между предимствата и негативните ефекти на този метод. Ракът на простатата е най-честото злокачествено заболяване след рака на кожата и втората по честота причина за смърт сред мъжете в развитите страни. Доживотният риск за развитието на заболяването е 1:6. Текущите указания препоръчват скринингът да се извършва чрез ректално туширане или PSA тест. PSA има по-голяма чувствителност и чрез него може да се диагностицира ранен стадий на заболяването. Скринингът за рак на простатата може да има неблагоприятни физически и психологични ефекти. Пациентите са подложени на биопсия, която е свързана с болка и дискомфорт. Фалшиво позитивните резултати са свързани с психологическа травма и риск за ненужно лечение. Терапията на заболяването сама по себе си води до усложнения като уринна инконтиненция, импотентност и чревна дисфункция, макар че в ранни стадии усложненията са минимални. В развитите западни страни мъжете на 75-годишна възраст имат още около 10 години очаквана продължителност на живота – възрастов период, в който много по-чести са сърдечните заболявания и инсултите. Поради това, при тази група предимствата на скрининга са малки. „Тъй като в много случаи ракът на простатата се развива бавно, ранното диагностициране на заболяването няма значими предимства, а в някои случаи може да има негативен психологичен ефект върху индивида,” заяви д-р Nd Calonge, един от авторите на доклада. Според преобладаващата част от експертите, скрининг за рак на простатата не трябва да се извършва при хора, чиято очаквана продължителност на живота е <10 години. В момента се провеждат две големи проучвания при мъже <75 години, които трябва да оценят предимствата за скрининг в тази възрастова група: National Cancer Institute’s Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial и European Study of Screening for Prostate Cancer. Други две рандомизирани изследвания - U.S. Prostate Intervention Versus Observation Trial и U.K. Prostate Testing for Cancer and Treatment Study Future, имат за цел да определят кои характеристики на диагностицирания чрез скрининг рак на простатата могат да се използват като предиктори за неблагоприятен краен изход (да бъдат индикации за провеждане на лечение). Мъже в напреднала възраст и фамилна анамнеза за рак на простатата са с повишен риск за развитие и смърт от заболяването Скринингови тестове PSA e по-чувствителен от ректалното туширане при диагнозата на рак на простата. Стандартната нормална граница на PSA - 4 mcg/l, диагностицира голям брой от случаите, но някои се пропускат. Използването на по-ниски горни граници до 2.5 mcg/l би довело до два пъти повече анормални резултати за възрастовата група 40-69 години. Прилагането на PSA води до 29-44% свръхдиагностика на случаите с рак на простатата. Скринингът с PSA през интервал от четири години има същите клинични предимства, както и проследяването всяка година. За подобряване на точността на диагнозата са създадени редица модификации на теста като „плътност на PSA”, „коригиран за възрастта PSA”, “скорост на нарастване на PSA” и др. За сега обаче липсват достатъчно данни, които да доказват, че прилагането на тези вариации на теста са свързани с по-добър краен изход за пациентите. Използването на тънкоиглената биопсия като референтен метод за оценка на точността на скрининговите тестове също е спорно, тъй като колкото повече биопсии се извършат, толкова повече случаи на рак се диагностицират. Поради това, точността на PSA за диагностициране на клинично значимо заболяване не може да се определи дефинитивно. Терапия Поради неяснотата за предимствата от терапията на рак на простатата, диагностициран чрез скрининг при мъже <75 години, не съществува консенсус относно лечението му. Най-голямо предимство от скриниг за заболяването имат мъже на възраст 50-74 години. Трябва да се има предвид, че дори при ефективен скриниг, предимствата по отношение на смъртността се наблюдават след десетата година. Текущите указания при локализиран рак на простатата включат: изчаквателно поведение (наблюдение и симптоматично палиативно лечение); активно наблюдение (периодичен биохимичен скрининг с терапия при данни за прогресия на заболяването); радикална простатектомия; външна лъчетерапия; брахитерапия. (ИТ) Използван източник: 1. Screening for prostate cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Annals Internal Medicine, 5 August 2008, Volume 149, Issue 3, Pages 185-191 www.annals.org