Ротавирусите са най-честите причинители01/09/2008
Ротавирусите са най-честите причинители на гастроентерити в ранна детска възраст в България, показаха резултатите от проучване, проведено в периода декември 2006-април 2007 година (1). Въпреки че вирусните ентерални инфекции са сред водещите причини за заболеваемост в детската популация, у нас не се извършва рутинна вирусологична диагностика на тези заболявания. Целта на настоящото проучване е била да се установи етиологичната структура на острите гастроентерити в детска възраст в България. Изследвани са 470 фекални проби от деца, хоспитализирани в различни клиники в страната за посочения период. Материалите са обработени в Националната лаборатория по ентеровируси към Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) с помощта на специфични ELISA тестове – Rotavirus, Norovirus, Astrovirus и Adenovirus EIA. Положителните резултати от ELISA метода за Noro- и Аdenovirus са потвърдени с PCR. Патогенни чревни вируси са доказани в 219 (46.6%) от изследваните 470 проби – Rotavirus (136 проби, 28.9%), Norovirus (56 проби, 11.9%), Adenovirus (36 проби, 7.7%), Astrovirus (1 проба, 0.2%). Смесени вирусни инфекции са открити в 10 проби (2.1%). „Резултатите от проведеното проучване показаха значително участие на вирусите при възникване на по-тежко протичащи гастроентерити в детска възраст, изискващи болнично лечение,” коментират авторите. „В етиологичната структура на тези заболявания най-голям беше делът на ротавирусите (28.9%), следвани от норовирусите (11.9%) и аденовирусите (7.7%)”. Ротавирусите предизвикват тежки инфекции, изискващи хоспитализация, най-често във възрастовата група 13-24 месеца, следвана от групата 7-12 месеца. Общо на възрастовата група 7-24 месеца се падат почти 60% от доказаните случаи на ротавирусна инфекция. Причинените от норовирусите и аденовирусите хоспитализации включват предимно деца до тригодишна възраст. „При липса на национална система за надзор и рутинно използване на бързи диагностични методи в лабораториите на здравните заведения значението на вирусните ентерални инфекции ще продължи да бъде недооценявано,” пишат изследователите. „Скринингът на фекални проби спрямо различни ентеропатогенни вируси с използването на съвременни високочувствителни методи е единственият начин да се устнови истинската честота на тези диарийни патогени”. (КД) Използван източник: 1. Корсун Н., Младенова З., Геонова Ц. и Тихолова М. Етиологична структура на вирусните гастроентерити при хоспитализирани деца в България. Практическа педиатрия 2008; 4: 2-6