Raloxifene има добър профил на ефективност и безопасност при постменопаузални жени с хронично бъбречно заболяване01/09/2008
Raloxifene (Evista) увеличава костната минерална плътност (КМП) на прешлените и бедрената кост и намалява броя на вертебралните фрактури при постменопаузални жени с лека до умерена степен на хронично бъбречно заболяване, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of the American Society of Nephrology (1). ХБЗ води до метаболитни нарушения, които увеличават костната загуба. При постмепопаузални жени (които често имат намалена бъбречна функция) и поначало са изложени на повишен риск за остеопороза (поради хормоналните промени, свързани с възрастта), е важно да се следи КМП и да се назначава лечение при ниски стойности. Популацията с ХБЗ обаче често се изключва от участие в проучвания на лекарства за лечение на остеопороза. В рандомизираното, плацебо-контролирано проучване MORE (Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation), са участвали 7705 жени в менопауза с остеопороза или вертебрални счупвания. Първична крайна цел на изследването е била оценка на ефекта от лечението с raloxifene върху костната минерална плътност и честотата на фрактури за период от три години, а вторичните цели - безопастност на терапията и неблагоприятни странични действия, според стадия на ХБЗ. Участничките са били рандомизирани да получават плацебо, 60 mg или 120 mg raloxifene дневно, като всички те са взимали калций 500 mg плюс витамин D в дози от 400 до 600 IU дневно. Изходните серумни нива на креатинина, използвани за оценка на неговия клирънс (CrCl) и степента на бъбречната недостатъчност, са били налични при 7316 участнички, като CrCl е изчислен с помощта на Cockcroft-Gault формулата (CrCl 60 ml/min). За измерване на костната маса (бедрена шийка, гръбначен стълб) е използвана двойна рентгенова абсорбциометрия (dual X-ray absorptiometry ) в началото на проучването и един път годишно през останалия тригодишен период. Лечението с медикамента е било асоциирано с по-голямо увеличаване на КМП на гръбначния стълб, както и с намаляване на честотата на вертебралните фрактури в сравнение с плацебо, независимо от бъбречната функция. В плацебо групата, по-ниският изходен CrCl е бил свързан с тенденция към по-висока годишна загуба на КМП на бедрената шийка, докато в групата на терапия с raloxifene - по-голямо повишаване на КМП на бедрената шийка е било наблюдавано при случаите с по-нисък изходен CrCl. Терапията с raloxifene е довела до повишаване на КМП на бедрената кост, главно при жените с леко до умерено по степен хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). Evista може да се използва безопасно при постменопаузални жени с намалена бъбречна функция за ефективно лечение на остеопорозата, е основният извод на авторите. (КП) Използван източник: 1. Ishani A., Blackwell T., Jamal S. et al, for MORE investigators. The effect of raloxifene treatment in postmenopausal women with CKD. J Am Soc Nephrol 2008 http://jasn.asnjournals.org