Osseor е ефективен при тежка постменопаузална остеопороза01/09/2008
Strontium ranelate* е ефективен при постменопаузални жени на възраст 50-65 години с тежка остеопороза, показаха резултати от проучването SOTI**, публикувано on-line през август в сп. Annals of the Rheumatic Diseases (1). Вертебралните фрактури са около 27% от всички клинично значими остеопоротични фрактури. Наличието на вертебрална фрактура увеличава риска за последващи вертебрални или невертебрални фрактури, включително повишава двукратно риска за фрактури на бедрото. Заболяването е свързано с увеличен леталитет сред индивидите в напреднала възраст, въпреки че вероятността за повторна фрактура след вертебрална фрактура е по-висок в не толкова напреднала възраст. Strontium ranelate е антиостеопоротичен медикамент, който едновременно намалява костната резорбция и засилва костното изграждане. Медикаментът намалява риска за вертебрални и невертебрални фрактури, включително бедрени фрактури при високорискови индивиди. До сега не е изследван по-задълбочено във възрастовата група 50-65 години. „Ранните остеопоротични фрактури имат значително влияние върху прогресията на заболяването, като първата фрактура е основен рисков фактор за последващи инциденти“, зави д-р Christian Roux от Universite Paris-Descartes в Париж. SOTI е международно, двойно сляпо, плацебо-контролирано изследване, което доказа, че strontium ranelate в доза 2 g дневно перорално намалява ефективно риска за вертебрални фрактури при постменопаузални жени с остеопороза. Новите данни включват информация за четири годишен период при 353 жени на възраст 50-65 години. Всички изследвани са имали костна минерална плътност (КМП) <0.840 g/cm2 (на ниво лумбални прешлени) и са били с анамнеза за поне една вертебрална фрактура. Предходни резултати установиха, че strontium ranelate намалява с 41% риска за последващи вертебрални фрактури за период от три години. Пациентките са били разделени в две групи: strontium ranelate 2 g дневно или плацебо, като всички са получавали допълнително калций и витамин D. Жените са проследени с рентгенографии на гръбначния стълб (ниво Т4-L4) всяка година, както и чрез двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия (DXA) на лумбалната област и проксималния фемур на всеки шест месеца за оценка на КМП. Основен показател за крайния изход е било новопоявила се вертебрална фрактура. Данните сочат, че терапията с медикамента е свързана със сигнификантно намаление на риска за вертебрални фрактури с 35% (21.6% срещу 32.8% съответно, p<0.05). Приложението на strontium ranelate е довело до намаление с 52% на риска за симптоматични инцидентни вертебрални фрактури, като в същото време е установено увеличение на КМП с 15.8% в лумбалния отдел на гръбначния стълб и със 7.1% на бедрената шийка. Рискът за нови невертебрални фрактури е бил сходен между двете групи. Резултатите потвърждават предишни данни за ефективността и безопасността на strontium ranelate във всички възрастови групи, включително при тежки форми на заболяването, е заключението на авторите. Обсъждане Честотата на остеопоротичните фрактури се увеличава с напредването на възрастта, но дори и по-млади жени в постменопауза са заплашени от заболяването. По данни от предходно изследване, около 37% от фрактурите са при жени на възраст 50-65 години. Тази възрастова група е изложена на по-висок риск за последваща фрактура, като се има предвид, че заболяването се влошава прогресивно с възрастта. Наличието на вертебрална фрактура намалява очакваната продължителност на живота, като това е по-изразено в не толкова напреднала възраст. Съществуват и няколко проучвания с други антиостеопоротични медикаменти във възрастовата група 50-65 години. Резултати от Women’s Health Initiative показаха, че прилагането на естроген или естроген плюс прогестин намалява честотата на костни фрактури, но изследването е проведено при здрави постменопаузални жени. Възрастта не е фактор, който оказва влияние върху ефективността на другите антиостеопоротични медикаменти, но данните са от проучвания при болни на възраст >65 години или на средна възраст 70 години. (ИТ) * strontium ranelate е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име OSSEOR (на Servier) ** SOTI - Spinal Osteoporosis Therapeutic Intervention Използван източник: 1. Roux C., Fechtenbaum J., Kolta S. et al. Strontium ranelate reduces the risk of vertebral fractures in young postmenopausal women with severe osteoporosis. Ann Rheum Dis Published online August 19, 2008 http://ard.bmj.com