Новини от фармацевтичните компании01/09/2008
- Novartis обяви, че разширява клиничната програма ASPIRE HIGHER за Raziles/Tekturna (aliskiren), която ще включва 35 000 души в 14 клинични проучвания. Това ще е най-голямото изследване за сърдечните и бъбречните ефекти на антихипертензивен препарат досега. Три големи изпитвания доказаха, че aliskiren е с предимства при трудни за лечение пациенти с артериална хипертония и животозастрашаващи състояния – сърдечна недостатъчност, сърдечносъдови усложнения при възрастни болни и свързано с диабет бъбречно заболяване. Новите клинични проучвания ще оценяват органопротективния ефект на директния инхибитор на ренина за лечение на сърдечна недостатъчност и превенция на сърдечносъдови заболявания при възрастни – група, за която се предполага че ще се удвои за периода до 2030 година. Aliskiren инхибира директно ренина, като по този начин осигурява ефективен антихипертензивен контрол и протекция срещу органно увреждане. Клиничната програма ASPIRE HIGHER включва три основни проучвания: - АLTITUDE има за цел да определи дали добавянето на аliskiren към конвенционална антихипертензивна терапия забавя сърдечните и бъбречните усложнения при 8600 болни с диабет тип 2 и с висок риск за сърдечносъдови и бъбречни увреждания. Проучването се очаква да завърши през 2012. - ATMOSPHERE ще изследва ефектите на аliskiren (в комбинация с конвенционална терапия) върху сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност при болни с остра и хронична застойна сърдечна недостатъчност. - APOLLO ще оцени ефективността на медикамента за превенция на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност при възрастни пациенти с или без повишено артериално налягане и други рискови фактори. Досега са публикувани резултати от следните проучвания от програмата ASPIRE HIGHER: - AVOID доказа, че аliskiren намалява албуминурията при болни с диабет тип 2, бъбречно заболяване и хипертония (допълнителна информация може да прочетете в рубрика Нефрология) - АLOFT установи, че аliskiren намалява серумните нива на BNP – биомаркер за тежестта на сърдечна недостатъчност - ALLAY показа, че аliskiren намалява левокамерната хипертрофия, която е свързана с повишен риск за сърдечносъдови събития. - Boehringer Ingelheim придоби срещу $515 милиона американската Actimis, разработваща обещаващия антиастматичен медикамент АР768. Резултати върху опитни животни показват, че АР768, който действа чрез CRTH21 (нов таргет за астма и алергичен ринит), е по-ефективен от съществуващите антагонисти на левкотриеновите рецептори. - UCB подаде документи в ЕМЕА за регистрация на ново показание за приложение на Cimzia (certolizumab pegol) за лечение на ревматоиден артрит. При положително становище, медикаментът ще е първият и единствен пегилиран свободен от Fc анти-TNF блокер, одобрен за тази индикация. Документацията на медикамента включва данни от клинична програма върху повече от 2300 пациенти, включени в няколко многоцентрови, плацебо-контролирани фаза 3 клинични проучвания. Cimzia e прилаган през дву- и четириседмични дозови интервали, в комбинация с methotrexate или като монотерапия. Резултатите показват, че комбинираната терапия certolizumab/methotrexate е свързана с бързо и сигнификантно намаление на симптомите на ревматоидния артрит (наблюдавано още в края на първата седмица), като в същото време е забавила прогресията на структурното увреждане, което се е задържало за период от 52 седмици. Регистрирано е бързо и сигнификантно подобрение на физическия капацитет, болковия синдром и умората за период от една година. - Bayer придоби срещу $120 милиона антихемофилната програма на Maxygen, която включва ново поколение рекомбинантен фактор VIIa (MAXY-VII) и технология за генна терапия (Molecular Breeding). С това немският фармацевтичен гигант, който произвежда и Kogenat (рекомбинантен антихемофилен фактор VIII), ще затвърди позициите си на пазара на антихемофилни препарати. - Eli Lilly придоби срещу $64 милиона SGX Pharmaceuticals, с цел да засили онкологичното си портфолио. SGX е разработила технология FAST за протеини, насочени срещу киназни ензими, за които се предполага, че могат да се превърнат в ефективни противотуморни средства. - Pfizer, Merck и Eli Lilly, заедно с инвестиционната група PureTech Venture, създадоха Enlight Biosciences с цел ускоряване на научно-изследователската си дейност. В програмата вече се разработват методи за молекулярно изобразяване, както и нови системи за отделяне на лекарствени молекули и биологични средства. - CV Therapeutics получи одобрение от ЕМЕА за приложението на ranolazine (Ranexa) при болни с хронична стенокардия. Досега, медикаментът бе индициран като допълваща терапия за симптоматично лечение на пациенти със стабилна стенокардия, които не са постигнали адекватен контрол или не толерират първа линия антистенокардни средства. Положителното становище е базирано основно на резултати от проучването MERLIN TIMI-36, които показват статистически значимо намаление на камерните аритмии при приложението на медикамента. Ranolazine намалява клетъчното съдържание на калций, с което подобрява миокардната релаксация. (ИТ)