Новини от ЕМЕА01/09/2008
Европейската лекарствена агенция (ЕМЕА) одобри за приложение следните медикаменти (1, 2): - Intelence (etravirine) на Janssen-Cilag, за приложение в комбинация с протеазен инхибитор и други антиретровирусни средства за лечение на HIV-1 инфекция при възрастни пациенти - Oprymea (pramipexole) на KRKA, за лечение на симптомите на идиопатична болест на Parkinson като монотерапия или в комбинация с други лекарствени средства - Vimpat (lacosamide) на UCB, за приложение като допълваща терапия при парциални пристъпи със или без вторична генерализация при болни с епилепсия >16 години - Evicel (човешки фибриноген/човешки тромбин) на Omrix Biopharmaceuticals - фибриново лепило за приложение при хирургични операции - Xarelto (rivaroxaban) на Bayer Health Care, за превенция на венозна тромбемболия при възрастни пациенти, подложени на протезиране на тазобедрена или колянна става Нови генерични продукти - Olanzapine Mylan (olanzapine) на Generics, за лечение на шизофрения, умерени и тежки маниакални епизоди Разширени индикации за приложение Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) разшири показанията за приложение на следните медикаменти: - Tracleer (bosentan) на Actelion ще се използва за лечение на пациенти с пулмонална артериална хипертония (PAH) функционален клас II. В момента медикаментът се прилага за подобрение на физическия капацитет при болни с PAH функционален клас III - Aclasta (zoledronic acid) на Novartis ще се прилага и за лечение на остеопороза при постменопаузални жени и мъже с повишен риск за фрактури, включително и фрактури на бедрената кост след скорошна лека травма - Velcade (bortezomib) на Janssen-Cilag, в комбинация с melphalan и prednisolone, ще се използва за терапия на болни с нелекуван мултиплен миелом, които не са подходящи за високодозова химиотерапия и трансплантация на костен мозък. В момента медикаментът се прилага като монотерапия за прогресивен мултиплен миелом при пациенти с поне една предходна терапия, след костномозъчна трансплантация или неподходящи за костномозъчна трансплантация. Лекарствена безопасност 1. ЕМЕА препoръча незабавна промяна в условията на съхранение на лекарствения продукт Neupro (rotigotine) трансдермални пластири на фармацевтичната компания Schwarz Pharma, като подчерта, че те трябва да бъдат съхранявани в хладилник при температура 2–8 градуса (3). Neupro е лекарствен продукт, разрешен за употреба от EMEA за всички държави-членки (централизирана процедура). Активното вещество на продукта – rotigorine е допаминов агонист. Neupro се прилага в лечението на болест на Parkinson и е първият лекарствен продукт, използван за тази индикация, който се предлага под формата на трансдермален пластир. За момента Neupro не е маркетиран в България и не се очаква употребата му от български пациенти. Ако все пак има пациенти, на които Neupro е изписан и донесен от друга държава-членка, те могат да получат допълнителна информация на тел 944 23 68 отдел Лекарствена безопасност на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ, www.bda.bg) 2. EMEA промени лекарствената инструкция на Exubera, като препоръча включване на информация за наблюдавани случаи на рак на белия дроб при пациенти, употребявали Exubera (4). През януари 2008, притежателят на разрешението за употреба на първия инхалаторен инсулинов продукт – Exubera обяви, че прекратява по финансови причини маркетирането на продукта. Очаква се през септември 2008 той вече да не е наличен на пазара в ЕС. Exubera на Pfizer е бързодействащ инсулин под формата на прах за инхалиране. Разрешен е от ЕМЕА по централизирана процедура (с валидност за всички държави-членки). Разрешените индикации са следните: лечение на пациенти с диабет тип 2, неадекватно контролирани с перорални антидиабетни лекарства, и изискващи инсулинова терапия. Лечение на пациенти с диабет тип 1 в допълнение на подкожен инсулин с продължително или интермедиерно действие, при които възможните ползи от добавянето на инхалаторен инсулин превишават евентуалните опасения за безопасността. В хода на рутинното проследяване на безопасността, СНМР към ЕМЕА разгледа информацията за случаи на рак на белия дроб. Съобщени са общо седем случая на рак на белия дроб при пациенти, употребяващи медикамента. Пет от тях са наблюдавани в клинично проучване, което сравнява Exubera с други терапевтични алтернативи и експозицията отговаря на 3800 пациент-години. Всички случаи на злокачествени белодробни заболявания са при болни, които са пушачи. Относително малкия брой случаи и ограничената информация, която е предоставена, както и появата на случаите при пушачи, не позволява на СНМР да установи причинно-следствена връзка между появата на рака на белия дроб и лечението с Exubera. Но като предпазна мярка СНМР препоръча случаите да бъдат отразени в информацията на продукта. Като допълнение, СНМР изиска от притежателя на разрешението за употреба да направи проучване за изясняване на възможния риск от рак на белия дроб, развиващ се при пациенти, лекувани с Exubera. Exubera не е маркетиран в България и може само единични пациенти да са го донесли от други страни и да го употребяват в момента. 3. ЕМЕА препоръча промяна в лекарствената информация на еритропоетин-съдържащи лекарствени продукти, която съдържа становището, че кръвопреливането трябва да бъде предпочитан метод за корекция на анемията при онкологични пациенти (5). Еритропоетин-съдържащите лекарствени продукти са разрешени за употреба за лечение на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност и за лечение на симптоматично изразена анемия при пациенти с немиелоидни тумори, които се лекуват с химиотерапия. СНМР разгледа нови данни от клинични проучвания, които показват увеличен риск за туморна прогресия, венозен тромбемболизъм и съкратена обща преживяемост при онкологично болни пациенти, които са лекувани с епоетини в сравнение с такива, при които те не се прилагат. Но СНМР направи и заключението, че ползите от епоетините (рекомбинантни човешки еритропоетини), надвишават риска при одобрените индикации. Все пак, при онкологично болни с аргументирано очаквана дълготрайна преживяемост, ползата от употреба на еритропоетини не надвишава риска от туморна прогресия и съкратена обща преживяемост, поради което СНМР счита, че при такива пациенти анемията трябва да се коригира чрез кръвопреливане. Това становище бе взето след консултация с научната консултативна група по онкология, която обединява водещите европейски специалисти в областта. Съветът към лекарите и пациентите е, че решението за прилагане на еритропоетин-съдържащи лекарства трябва да се базира на индивидуализирана информирана оценка на съотношението полза/риск, като се вземат предвид видът и стадият на тумора, степента на анемията, очакваната преживяемост, условията при които е лекуван пациента и неговите предпочитания СНМР счита, че новата информация не носи последствия за лечението на анемия при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Поради това лекарствените продукти, съдържащи еритропоетин и разрешени с индикации само при хронична бъбречна недостатъчност, няма да имат промяна в информацията. През 2007 бе финализиран цялостен преглед на безопасността на еритропоетините. Като резултат от този преглед, лекарствената информация бе актуализирана и индикацията на всички еритропоетин-съдържащи лекарствени продукти бе променена, за да подчертае, че епоетините трябва да се използват за лечение на анемия, само ако тя е симптоматично проявена със слабост и отпадналост. 4. ЕМЕА препоръча включване на нови предупреждения и противопоказания в лекарствената информация на ерго-производните допаминови агонисти във връзка с риска за възникване на фиброза (6). Ерго-производните допаминови агонисти се употребяват от дълги години главно за лечение на болест на Parkinson - самостоятелно или в комбинация. Те намират също приложение за лечение на хиперпролактинемия, пролактином, преустановяване на лактацията и мигрена. Този клас лекарствени продукти включва: bromocriptine, cabergoline, dihydroergocryptine, lisuride и pergolide. Всички те са разрешени за употреба по национална процедура (разрешение от лекарствените регулаторни органи на отделните държави-членки). Европейската процедура по оценка на безопасността на ерго-производните допаминови агонисти е инициирана от Великобритания, поради поява на нови данни, показващи, че рискът за сърдечна фиброза, свързан с ерго-производните допаминови агонисти, е по-голям от преди установения. На съвещание през 2008, СНМР разгледа всички налични данни и завърши прегледа на профила на безопасност на ерго-производните допаминови агонисти във връзка с риска за възникване на фиброза (формиране на фиброзна тъкан в някои структури на тялото), в частност сърдечна фиброза, при продължителна употреба. Развитието на симптоми на фиброза е познат нежелан ефект при пациенти, получаващи ерго-производни допаминови агонисти. Все пак СНМР извърши преглед на нови научни данни, показващи увеличен риск от фиброза при пациенти, получаващи медикаментите като продължително лечение, свидетелстващи, че фиброзата може да започне да се развива далеч преди появата на симптомите. Възможен механизъм за равитие на фиброза е активирането на 5-НТ2 в рецепторите, което довежда до делене на клетките и образуване на фиброзна тъкан. Не се изключва участието и на други механизми. Сред ерго-производните допаминови агонисти, cabergoline и pergolide активират най-силно тези рецептори, което е възможна причина за обяснение на по-високия риск от фиброза, наблюдаван при тях. Завършвайки прегледа на новите данни, СНМР стигна до заключението, че съотношението полза/риск при тези лекарствени продукти е положително, но че е необходимо да се добавят нови предупреждения и противопоказания в информацията за предписване, за да се намали рискът от фиброза. Тъй като този риск не е равностоен за всички ерго-производни допаминови агонисти, СНМР препоръча промяната в информацията за предписване да се извърши, както следва: Cabergoline и pergolide, за които лекарствената информация понастоящем включва противопоказание за пациенти с доказани нарушения в сърдечните клапи и ограничения за употреба като втора линия лечение при пациенти с болест на Parkinson: - предупреждение, съгласно което пациентите трябва да се проследяват за признаци на фиброза с ехокардиография, преди началото на лечението и текущо по време на терапията - намаляване на максималната препоръчана доза до 3 mg дневно - включване на сърдечната фиброза като много чест нежелан ефект Bromocriptine и dihydroergo-cryptine: противопоказание за пациенти със съществуващи от преди нарушения в сърдечните клапи. Bromocriptine намаляване на максималната препоръчана доза до 30 mg дневно. Bromocriptine, dihydroergocryptine и lisuride: предупреждение за възможен риск от фиброза при пациенти, приемащи тези лекарствени продукти във високи дози за дълги периоди от време. Лекарите трябва да изписват ерго-производните допаминови агонисти в съгласие с променената лекарствена информация и трябва стриктно да проследяват пациентите си по време на лечението за развитие на фиброза (сърдечна, белодробна, стомашна или локализирана на друго място). 5. EMEA препоръча нови предупреждения и контраиндикации за etoricoxib-съдържащите медикаменти, след нов обзор на предимствата и рисковете от приложението им (7). Etoricoxib е нестероидно противосъзпалително средство (НСПВС), което се прилага за лечение на остеоартрит, ревматоиден артрит, болка и възпаление при остър подагрозен артрит. В момента се обсъжда одобрението на нова индикация за приложение – при анкилозиращ спондилит. Новата информация включва повишен сърдечносъдов риск при доза от 90 mg дневно. CHMP изиска компанията-производител да проведе дългосрочни проучвания за съотношението риск/полза при приложението на etoricoxib за лечение на ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит. Регулаторният орган изиска промяна в лекарствената инструкция, която ще включва противопоказание при болни с лошо контролирана артериална хипертония >140/90 mmHg. Ако приложението на медикамента е наложително, преди започването на терапията кръвното налягане трябва да е добре контролирано и мониторирано за период от две седмици. 6. EMEA ограничи приложението на пероралните лекарствени форми на norfloxacin-съдържащите медикаменти при уринарни инфекции (остър или хроничен усложнен пиелонефрит), тъй като рисковете надхвърлят ползата от терапията (8). Norfloxacin е флуорохинолонов антибиотик, който се използва за лечение на неусложнени и усложнени инфекции на уринарния тракт, простатата, неусложнена гонорея, някои типове гастроентерит и конюнктивит. Решението на регулаторния орган е базирано на данни от клинични проучвания, които сочат липса на ефективност на пероралните лекарствени форми, съдържащи norfloxacin, при усложнен остър или хроничен пиелонефрит. - ЕМЕА ограничи приложението на пероралните лекарствени форми на moxifloxacin-съдържащите медикаменти (9). Те ще могат да се използват само при лечението на бактериален синуит, изострен хроничен бронхит и придобита в общността пневмония, когато другите антибиотици са неефективни. Moxifloxacin е флуорохинолонов антибиотик, който се използва под различни търговски имена в ЕС. Решението на регулаторния орган е базирано на данни за риск за чернодробно увреждане при прилагането на пероралните форми на медикамента за споменатите индикации. Освен това, EMEA засили предупрежденията в лекарствената инструкция на moxifloxacin, която включва риск за диария, сърдечна недостатъчност при жени и възрастни пациенти, тежки кожни реакции и фатално чернодробно увреждане. Нови медикаменти със статут на orphan drug* (10) - птичи поликлонално IgY антитяло срещу Pseudomonas aeruginosa на Immunsystem за лечение на кистична фиброза - drotrecogin alfa (активиран) на Drugrecure, за лечение на остър респираторен дистрес синдром - levofloxacin hemihydrate на Mpex, за лечение на кистична фиброза - miltefosine на ExperGen Drug Development, за лечение на кожен Т-клетъчен лимфом - N’-(5-chloro-2-hydroxy-3-methyl-benzylidene)-2,4-dihydroxy-benzhydrazide на Innate Pharma-ceuticals, за лечение на дълбоки кожни изгаряния - пегилирана L-asparaginase на Enzon, за лечение на остра лимфобластна левкемия - рекомбинантно човешко антитяло срещу фрагмент С5 на комплемента на Adienne, за лечение на атипичен хемолитичен уремичен синдром, свързан с наследствена аномалия на комплементната система (ИТ) * статут на “orphan drug” получават лекарствени средства, прилагани за лечението на редки заболявания, които засягат <0.05% от населението на ЕС Използвани източници: 1. www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/32726508en.pdf 2. www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/38806408en.pdf 3. www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/neupro/26875108en.pdf 4. www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/exubera/Exubera_30672008en.pdf 5. www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/33396308en.pdf 6. www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/32239508en.pdf 7. www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/33363608en.pdf 8. www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/38292708en.pdf 9. www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/38292708en.pdf 10. www.emea.europa.eu/pdfs/human/comp/36313208en.pdf