Нарушенията в структурата и функцията на гломерула са значими предиктори за инсулт01/09/2008
Ниската скорост на гломерулната филтрация (GFR) и нарушението в гломерулната филтрационна бариера са самостоятелни предиктори за възникването на инсулт, показа анализ на данните от американското проучване NHANES (National Health and Nutrition Examination Surveys), публикувани в Archives of Neurology (1). При всички пациенти с инсулт трябва да се провежда скрининг за хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) чрез симултанна оценка на двата показателя за увреждане на гломерулите - скорост на гломерулна филтрация (креатининов клирънс) и гломерулна филтрационна бариера (албуминурия), препоръчва водещият изследовател д-р Bruce Ovbiagele. В проучването са участвали 5624 пациенти, на възраст =/>55 години. За петгодишен период на проследяване инсулт е възникнал при 6% от тях (414 души). Болните с инсулт са били в по-напреднала възраст, по-често са имали анамнеза за ХБЗ, диабет и хипертония, както и по-високи стойности на артериално налягане и гликиран хемоглобин, но по-нисък хематокрит. Мултивариантният анализ е установил, че микроалбуминурията и намалената GFR са свързани значимо със заболеваемостта от инсулт. При случаите с GFR30 mg/1g е била регистрирана по-висока честота на инсулт съответно със 1.77 (р=0.009) и 1.57 (р=0.02) пъти. Скринингът на пациентите с инсулт може да идентифицира случаите с най-висок риск за повторни съдови инциденти. Повечето от пациентите с ХБЗ умират от сърдечносъдова причина преди бъбречното увреждане да прогресира до терминален стадий. При подобна популация болни водещата цел е да се осигури сърдечносъдова профилактика, като интервенцията трябва да включва терапия с АСЕ инхибитори и статини, препоръчват д-р Ovbiagele. (ДЯ) Използван източник: 1. Ovbiagele B. Impairment in glomerular filtration rate or glomerular filtration barrier and occurrence of stroke. Arch Neurol 2008, 65:934-938 http://archneur.ama-assn.org