Напредналата бъбречна дисфункция повишава риска за внезапна сърдечна смърт01/09/2008
Напредналата бъбречна дисфункция е независим рисков фактор за внезапна сърдечна смърт (ВСС) при постменопаузални жени с коронарна болест на сърцето, показаха резултатите от проучването HERS (Heart and Estrogen Replacement Study), публикувани през юни в списание Hypertension (1). За период от средно 6.8 години са възникнали 136 случая на ВСС, като жените с тежка степен на бъбречна дисфункция (GFR<40 ml/min) са били с 3.2 пъти по-висок риск за ВСС (р<0.001), който се е запазил 2.3 пъти по-висок (p<0.003) и след изключване на влиянието на застойната сърдечна недостатъчност и миокардния инфаркт. По данни от проучванията MADIT 2 и COMPANION, хроничната бъбречна недостатъчност води до увеличен риск за ВСС при болни (по-голямата част от тях мъже) с напреднала сърдечна недостатъчност (СН). HERS доказва, че подобна опасност съществува и при пациенти (постменопаузални жени) с коронарна болест на сърцето, които нямат напреднала СН. Пациентки със СН функционален клас III-IV по NYHA са изключени от участие в това проучване. Коронарната болест на сърцето е дефинирана като: миокарден инфаркт, аортокоронарен байпас, проведена ангиопластика и ангиографски доказана стеноза >/= 50% на коронарна артерия. Първичната крайна точка на проследяване в HERS е нефатален инфаркт или летален изход в следствие на коронарна болест на сърцето. Авторите на проучването смятат, че бъбречната дисфункция - в голяма степен резултат от дисрегулация на ренин-ангиотензин-алдостероновата система - води до структурни промени в сърцето, включително до хипертрофия на лявата камера, систолна и диастолна дисфункция на лявата камера и сърдечна фиброза, което повишава аритмогенния риск. В допълнение, автономната дисфункция, миоцитната дисфункция и нарушенията в електролитния метаболизъм увеличават опасността от артимии, които могат да водят до ВСС. 22% от смъртните случаи при пациенти с краен стадий на бъбречно увреждане се дължат на ВСС. (ОИ) Използван източник: 1. Deo R., Lin F., Vittinghoff E. et al. Kidney dysfunction and sudden cardiac death among women with coronary heart disease. Hypertension 2008, 51: 1578-1582http://hyper.ahajournals.org