Миокардната фиброза01/09/2008
Миокардната фиброза е свързана с повишен риск за камерни тахиаритмии, показаха резултатите от проучвания с контраст-усилено магнитно резонансно изобразяване (MRI) на пациенти с хипертрофична кардиомиопатия, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1). „Нашите данни са директно доказателство, че миокардната фиброза, установена in vivo с MRI, е аритмогенна“, коментират авторите. Според тях, MRI с усилен контраст може да се използва за идентифициране на аритмогенния субстрат при подобна популация болни. В настоящото изследване са участвали 177 пациенти (на възраст 41+/-16 години) с хипертрофична кардиомиопатия (ХКМП), протичаща при 95% безсимптомно или с лека симптоматика. При всичките е проведено 24-часово ЕКГ мониториране с Holter. Пациентите с установени с MRI зони на миокардна фиброза (забавено усилване на образа) са имали значимо по-голяма честота на преждевременни камерни съкращения (89% срямо 72%). В тази група са регистрирани по-често групирани камерни екстрасистоли (40% спрямо 17%) и пароксизмална камерна тахикардия (28% спрямо 4%). Забавеното усилване на образа е било самостоятелен предиктор за пароксизмална камерна тахикардия (7.3 пъти по-висок относителен риск, р<0.0001). MRI с усилен контраст може да бъде допълващ метод за оценка на аритмогенния риск при пациенти с миокардна дисфункция, дължаща се на неисхемична кардиомиопатия, смятат изследователите. Този вид сърдечна образна диагностика може да смени модела за стратифициране на риска за внезапна сърдечна смърт при пациентите с ХКМП (2). Двуизмерната (2D) ехокардиография e метод на избор за диагностика на дифузно или сегментно задебеляване на левокамерната стена. Допълнителна информация за ХКМП: http://members.tripod.com/~sotirmarchev/hipertrof_kardiomiopatia.pdf Използван източник: 1. Adabag A., Maron B., Appelbaum E. et al. Occurrence and frequency of arrhythmias in hypertrophic cardiomyopathy in relation to delayed enhancement on cardiovascular magnetic resonance J. Am. Coll. Cardiol 2008, 51:1369-1376 http://content.onlinejacc.org 2. Reichek N., Gupta D. Hypertrophic cardiomyopathy: cardiac magnetic resonance imaging changes the paradigm. J. Am. Coll. Cardiol., 2008; 52 (7): 567 - 568