Лекарствена безопасност01/09/2008
FDA обяви промени в лекарствените инструкции за безопасност и предупреди за нежелани странични ефекти на следните медикаменти: - tramadol повишава риска за развитието на животозастрашаващ серотонинов синдром при съвместно приложение със серотонергични медикаменти като инхибитори на обратното залавяне на серотонин, инхибитори на обратното залавяне на серотонин-норадреналин, трициклични антидепресанти, МАО-инхибитори и лекарствени средства, които забавят клирънса му – инхибитори на цитохром Р450 2D6 (quinidine, fluoxetine, paroxetine и amitryptyline) и цитохром P450 3A4 (ketoconazole и erythromycin) (1). Серотониновият синдром може да се развие при препоръчваните дозировки на tramadol, поради което комбинирането му с изброените медикаменти трябва да се избягва, а ако това се налага е необходимо стриктно проследяване на пациентите (особено в началото на терапията и при увеличение на дозировката). Серотониновият синдром включва промени в менталния статус (тревожност, халюцинации и кома); нестабилност на автономната нервна система (тахикардия, нестабилно кръвно налягане и хипертермия); нервно-мускулни нарушения (хиперрефлексия и нарушена координация); гастроинтестинални симптоми (гадене, повръщане и диария). Tramadol e централно действащ синтетичен аналгетик, който се прилага за лечение на умерена и тежка остра и хронична болка. - atazanavir sulfate увеличава риска за миопатия при приложение с 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA (HMG-CoA) инхибитори (статини) (2). FDA наскоро предупреди, че atazanavir повишава плазмените нива на статините, което е свързано с риск за неблагоприятни странични ефекти (миопатия и рабдомиолиза). Не се препоръчва комбинирането на медикамента с lovastatin и simvastatin, а аtorvastatin и rosuvastatin трябва да се използват във възможно най-ниската доза. Atazanavir e протеазен инхибитор, който се използва в комбинация с други антиретровирусни средства за лечение на HIV-1 инфекция. - fentanyl трансдермален пластир може да доведе до нежелани странични ефекти при съвместно приложение с мощни (ritonavir, ketoconazole, itraconazole, troleandomycin, clarithro-mycin, nelfinavir, и nefazodone) или умерени (amprenavir, aprepitant, diltiazem, erythromycin, fluconazole, fosamprenavir, и verapamil) инхибитори на цитохром 3А4, поради увеличаване на плазмената му концентрация (3). При комбинирането на тези лекарствени средства е необходимо наблюдение на пациентите, а увеличението на дозировката трябва да се извършва с повишено внимание. Fentanyl трансдермален пластир се използва за лечението на персистираща умерена или силна хронична болка. Поради риск за респираторна депресия, медикаментът не трябва да се прилага при следоперативна, лека или интермитираща болка (при нужда). Пластирите не трябва да се излагат на директна слънчева светлина, тъй като това увеличава отделянето на fentanyl и носи риск за предозиране. - флуорохинолоновите антибиотици* са свързани с повишен риск за тендинит и руптура на сухожилие, се казва в актуализираната лекарствена инструкция на тази група (4). Новото предупреждение е резултат на постмаркетингови съобщения за изброените усложнения, най-често засягащи Ахилесовото сухожилие, както и сухожилията на рамото и ръката. Въпреки това, предимствата от терапията с флуорохинолони далеч надхвърля рисковете за вероятни неблагоприятни странични ефекти. Флуорохинолоните се прилагат за лечение или превенция на специфични бактериални инфекции. - конвенционалните** и атипичните*** антипсихотици могат да доведат до повишен риск за фатален изход при възрастни пациенти с деменция (5). През 2005, FDA обяви подобна промяна в лекарствената инструкция на конвенционалните антипсихотици, която сега засяга и атипичните представители на тази лекарствена група. Медикаментите се прилагат основно за лечение на шизофрения и биполярни разстройства, но се използват и за терапия на поведенчески нарушения при деменция (дилузии, халюцинации, неспокойство, агресия). Решението на FDA е базирано на данни от мета-анализ от 2005 върху 17 плацебо-контролирани проучвания при 5377 възрастни пациенти. Резултатите показват, че приемът на атипични антипсихотици увеличава 1.6-1.7 пъти риска за фатален изход при болни със свързана с деменцията психоза, в сравнение с плацебо. Изводите от две кохортни изследвания, публикувани през 2007 сочат, че подобен риск има и при конвенционалните антипсихотици. Пациенти, които са на терапия с изброените медикаменти, не трябва да я прекратяват внезапно. Възможните промени в лечението трябва да се извършат от лекуващия лекар. - инхибиторите на TNF (Remicade, Enbrel, Humira и Cimzia) е възможно да предизвикат развитието на лимфом и други злокачествени заболявания при деца и подрастващи, лекувани за ювенилен идиопатичен артрит, болест на Crohn и др. (6). FDA започна обзор на 30 съобщения за подобни усложнения, настъпили след терапия с тази група медикаменти за период от десет години (след 1998). Данните са от проведена терапия с блокери на TNF и имуносупресивни средства (methotrexate, azathioprine или 6-mercaptopurine) при пациенти <18 години. Около половината от случаите на злокачествени заболявания са били лимфоми (включително Ходжкинови и не-Ходжкинови), левкемия, меланом и солидни органни тумори. Според регулаторният орган, необходими са дългосрочни проучвания, които да дадат окончателен отговор за риска от подобни усложнения при прилагането на блокери на TNF. Лекарствените инструкции на всички изброени медикаменти съдържат предупреждение за възможна връзка между използването им и развитието на злокачествени заболявания. FDA изиска от фирмите-производители на TNF блокери да предоставят информация за всички съобщения за възникнали злокачествени заболявания по време на терапия с тези лекарствени средства. До изработването на окончателно становище, при предписване на подобна терапия, лекарите трябва да вземат под внимание наличните данни за възможни усложнения. (ИТ) * ciprofloxacin, ciprofloxacin с удължено действие, gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin и ofloxacin ** prochlorperazine, haloperidol, loxapine, thioridazine, molindrone, thiothixene, pimozide, fluphenazine, trifluoperazine *** aripiprazole, clozapine, ziprasidone, paliperidone, risperidone, quetiapine, olanzapine Използвани източници: 1. www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/Feb_PI/UltramER_PI.pdf 2. www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2008/Feb_PI/Reyataz_PI.pdf 3. www.fda.gov/medwatch/safety/2008/Feb_PI/Duragesic_PI.pdf 4. www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/fluoroquinolonesHCP.htm 5. www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/antipsychotics_conventional.htm 6. www.fda.gov/cder/drug/early_comm/TNF_blockers.htm