Лечение на ОМИ с B-тип натриуретичен пептид01/09/2008
Венозното вливане на рекомбинантен В-тип натриуретичен пептид (BNP) nesiritide* в рамките на 48 часа след остър миокарден инфаркт (ОМИ) води до значимо повишаване на С-тип натриуретичния пептид (CNP) и цикличния гуанозин монофосфат (cGMP), до намаляване на атриалния натриуретичен пептид (ANP) и NT-proBNP, като има и благоприятно влияние върху левокамерното ремоделиране при неутрален ефект върху бъбречната функция, показаха резултатите от пилотно проучване, публикувани в списание Heart (1). Предсърдният (атриалният) натриуретичен пептид (ANP) и BNP се освобождават след кардиомиоцитна увреда, като техните нива нарастват пропорционално на интракардиалното налягане и на камерната дисфункция. Целта на авторите е да оценят в двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване ролята на BNP не като диагностичен маркер, а като терапевтична възможност при пациенти с ОМИ. Те са прилагали 60-часова инфузия на nesiritide или плацебо, назначени в рамките на 48 часа след ОМИ, при 28 пациенти със забавена или неосъществена реперфузия и умерена дисфункция на лявата камера. Първичен краен критерий на проследяване е неврохормоналната и бъбречната функция в отговор на инфузията на BNP, а вторични – ехокардиографските данни за функция и размери на лявата камера. Натриуретичните пептиди (NP) индуцират натриурезата, потискат активността на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) и водят до вазодилатация. ANP и BNP са симпатиколитици, инхибиращи сърдечната хипертрофия и фиброза, с което подобряват кардиалната функция. Генетичната намеса с блокиране на действието на тези пептиди или на техните рецептори води до повишаване на артериалното налягане и/или до сърдечна фиброза. BNP редуцира теледиастолното налягане на лява камера и облекчава диспнеята при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност. Действието върху бъбречната функция при клинична изява на сърдечна недостатъчност все още не е изяснено (2). Резултатите от изследването показват, че инфузията с nesiritide води до значимо повишаване на BNP (276 pg/l срещу 86 pg/l за плацебо, p=0.001) и супресия на N-терминалния proBNP (NT-proBNP) (p=0.002). Освен това, приложението на медикамента води до значимо намаляване на ANP и NT-proANP през първите пет дни (p<0.005) и до увеличаване на CNP и NT-proСNP през първите три дни (p<0.01). Нивото на cGMP се повишава, като достига пикова концентрация на втория ден (23 pmol/l в сравнение с 8.9 pmol/l при плацебо, р=0.002), като зависимостта между нивото на BNP и cGMP е значима (р=0.001). Скоростта на гломерулна филтрация (GFR) намалява незначимо при лечение с рекомбинантния BNP в сравнение с плацебо (71.0 (5.6) и 77.8 (5.4) ml/min/1.73 m2, p=0.62). Приложението на nesiritide предотвратява нарастването на теледиастолното налягане на лява камера 30 до 90 дни след ОМИ и води до повишаване на фракцията на изтласкване. Засега остава неясен механизмът, чрез който ранната петдневна инфузия на BNP повлиява благоприятно ремоделирането на лявата камера, но вероятно се дължи комбинация от кардиопротективни действия. (ОИ) * nesiritide (Natrecor на фирма Scios http://www.sciosinc.com/sciosinc) е показан за приложение при пациенти с остро декомпенсирана застойна сърдечна недостатъчност със задух в покой или при минимални физически усилия, въпреки оптималното лечение с диуретици и вазодилататори. Представлява ремомбинантна форма на човешкия мозъчен натриуретичен пептид (BNP), синтезиран с рекомбинантна ДНК технология (Е. coli). Използвани източници: 1. Hillock R., Frampton C., Yandle T. et al. B-type natriuretic peptide infusions in acute myocardial infarction. Heart 2008; 94: 617-622 http://heart.bmj.com/current.dtl 2. Rosenkranz A., Hood S., Woods R. et al. B-type natriuretic peptide prevents acute hypertrophic responses in the diabetic rat heart. Importance of cyclic GMP. Diabetes 2003; 52: 2389–95 www.diabetes.org