Finasteride намалява риска за рак на простатата01/09/2008
Finasteride* намалява риска за рак на простатата, без да увеличава риска за по-агресивни форми на заболяването, показаха нови данни от проучването Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT), представено на годишния конгрес на American Urological Association (AUA) и публикувано в списание Cancer Prevention Research (1). - Приемът на finasteride намалява с 25-30% честотата на рак на простатата и с 27% честотата на агресивни тумори - Тежестта на заболяването не може да се предвиди с тест за простатно-специфичен антиген (PSA), е друго важно заключение на авторите Терапията с медикамента е била свързана със сигнификантно намаление на туморите с Gleason score 5, 6 и 7, които представляват 72% от всички форми на рак на простатата, диагностицирани в САЩ. При тумори с Gleason score 8, 9 и 10, честотата в двете групи е била сходна, след корекция по отношение обема на простатата. PCPT е рандимозирано, контролирано проучване, което включва 18 822 мъже на възраст >50 години, разделени в две групи – finasteride или плацебо, наблюдавани в продължение на седем години. Първоначалните резултатите сочат, че приложението на finasteride намалява сигнификантно (с 25%) риска за рак на простатата, но може да увеличи риска за агресивни форми на заболяването при някои пациенти. Данните са били коригирани по отношение на вида на лечението, възраст, раса, фамилна анамнеза за рак на простатата, изходни нива на PSA и обем на жлезата. След нов анализ, при който е приложено статистическо моделиране и оценка на всички тъканни биопсии, е установено че подобен риск не съществува. Авторите считат, че finasteride намалява в по-голяма степен вероятността за развитие на рак на простатата, отколкото се е предполагало първоначално. По-голямата част от профилактираните тумори са били тези, с по-голяма вероятност за метастазиране и фатален изход. Чрез изследване на биопсии, учените са доказали, че медикаментът не води до агресивни форми на заболяването. Finasteride се прилага отдавна за лечение на доброкачествена хипертрофия на простатата. Медикаментът намалява обема на жлезата, което най-вероятно е причината за по-успешното диагностициране на агресивни тумори, е мнението на д-р E. Darracott Vaughan от Weill Cornell Medical College в САЩ. Анализът изследва и до каква степен туморите при мъже с нисък PSA са се развили до клинично значимо заболяване. Почти 75% от диагностицираните в проучването тумори, са били класифицирани като потенциално фатални, поради което авторите правят извода, че липсва ясна горна граница на PSA, която да се счита за нормална. Докато по-голямата част от изследваните с рак на простатата са имали нормални стойности на PSA, 72% от диагностицираните чрез биопсия тумори са определени като „значими”. При повечето пациенти с PSA<4, при които в последствие е поставена диагноза „рак на простатата”, заболяването е преценено като значимо, а от друга страна – при високи стойности на PSA са регистрирани несигнификантни тумори. Това обаче не означава да се намали значението на PSA теста като показание за започване на терапевтична интервенция, е заключението на авторите. (ИТ) * finasteride е инхибитор на 5-алфа редуктазата. Регистриран е в България (www.bda.bg) с търговските имена Penester (на Zentiva), Propecia и Proscar (на MSD) Използван източник: 1. New findings from the PCPT: Evidence that finasteride significantly reduced prostate cancer risk across multiple Gleason scores, including the most frequently detected types of clinically significant cancers (Gleason scores 6 and 7) www.aua.org