Добавките на фолиева киселина и витамини В не подобряват преживяемостта при пациенти с напреднала и терминална ХБН01/09/2008
Приемът на високи дози фолиева киселина (40 mg) и витамини В6 (100 mg) и В12 (2 mg) за понижаване на високите плазмени нива на хомоцистеина не подобрява преживяемостта и не намалява честотата на съдовите събития при пациенти с напреднала и терминална хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), показаха резултатите от проучването HOST (Homocysteinemia in Kidney and End Stage Renal Disease), публикувни в списание JAMA (1). Високите плазмени нива на хомоцистеина са рисков фактор за смъртност и съдови усложнения при ХБН, посочиха резултатите от обсервационни проучвания. Приемът на фолиева киселина (ФК) и витамини В6 (pyridoxine hydrochloride) и В12 (cyanocobalamin) понижава нивата на този метаболит, но досега не е установено дали това води до намаляване на смъртността при подобна популация пациенти. През последните 30 години редица случай-контрола и проспективни проучвания показаха, че високите концентрации на аминокиселината хомоцистеин са свързани в общата популация с повишен риск за съдова патология. Паралелни лабораторни изследвания потвърдиха, че той води до оксидативен стрес, нарушава целостта на съдовия ендотел и стимулира in vitro и in vivo формирането на тромби. Пациентите с напреднала или терминална ХБН имат по-високи стойности на хомоцистеина, като при тях съдовата патология (и тромбозите при пациентите на хемодиализа) обуславя в голяма степен достигащата до 20% годишна смъртност. В настоящото двойно-сляпо, рандомизирано, контролирано проучване са включени 2056 участника на възраст =/>21 години с напреднала (креатининов клирънс 15 mcmol/l). Целта е да се изясни дали приемът на ФК и витамини В6 и В12 намалява смъртността при ХБН в сравнение с плацебо за среден период на проследяване от 3.2 години. Първичният критерий за оценка е общата смъртност. Вторичните включват: миокарден инфаркт (МИ), инсулт, ампутация на долен крайник, композитен резултат (МИ, инсулт, ампутации и смъртност), време до започване на диализа и време до възникване на тромбоза при болни на хемодиализа. Средните изходни нива на хомоцистеин в групата с прием на витамини е 24.0 mcmol/l и 24.2 mcmol/l в групата на плацебо. За три месеца те намаляват съответно до 6.3 mcmol/l (-25.8%, p<0.001) и 0.4 mcmol/l (-1.7%, p=0.14) при контролите, но това не води до значим значим ефект върху смъртността в хода на проследяването – 448 в терапевтичната и 436 в плацебо (съотношение на вероятностите 1.04). Не са установени значими разлики и по отношение на вторичните крайни резултати: МИ - 129 в терапевтичната спрямо 150 в плацебо групата, инсулти – 37 спрямо съответно 41 и ампутации - 60 спрямо 53. Композитният показател (МИ, инсулт, ампутации и смъртност), времето до започване на диализа и времето до възникване на тромбоза при болни на хемодиализа също не се различават в двете групи. (ОИ) В Mедицинска база Dанни (www.protos.bg) има девет материала за хомоцистеин Изпозлван източник: 1. Jamison R., Hartigan P., Kaufman J. et al. Effect of homocysteine lowering on mortality and vascular disease in advanced chronic kidney disease and end-stage renal disease. JAMA 2007; 298(10): 1163 – 1170 www.jama.com