Децата, родени с ниско тегло01/09/2008
Децата, родени с ниско тегло имат по-малки по размери бъбреци, както и по-голяма вероятност да развият артериална хипертония при повишен внос на сол, в сравнение с тези с нормално тегло при раждане, показаха резулатати от проучване на д-р Giacomo Simonetti и сътр. от Bern University Hospital в Швейцария, публикувани през август в списание Hypertension (1). „Ние установихме, че децата на възраст между седем и 15 години, родени с ниско тегло, са сол-чувствителни, което може да се обясни с по-малките размери на техните бъбреци. Това вероятно е и причината тази група да е изложена на по-висок риск за артериална хипертония, сърдечносъдова и бъбречна патология в зряла възраст,” коментират авторите. Данните от екпериментални животински модели показват, че ниското тегло при раждане е свързано с повишена чувствителност към солта, но изследването на екипа на д-р Simonetti е първото, което доказва подобна асоциация и в човешката популация. Проследени са 50 деца на средна възраст 11 години, от които 35 са били с ниско тегло при раждане (преждевременно родени или с интраутеринна хипотрофия). Участниците са приемали храна с нормално съдържание на готварска сол за една седмица, след което са били подложени на диетичен режим с високо съдържание на сол също за период от една седмица. С помощта на ултразвук са измерени дължината и обема на бъбреците. Гломерулната филтрация е изчислена по формулата на Schwartz. Средното артериално налягане е мониторирано за 24 часа в края на всяка фаза. Чувствителността към сол е дефинирана като нарастване на артериалното налягане с над 3 mm Hg след прием на храна с високо съдържание на сол. Децата, родени с ниско тегло са имали по-високо артериалното налягане и по-ниски стойности на гломерулната филтрация в сравнение с тези при участниците с нормално тегло при раждане (р<0.05). Общо 37% от участниците, родени преждевременно, и 47% от тези с интраутеринна хипотрофия са били сол-чувствителни, което надвишава процента за общата популация. Освен това, дължината и обема на техните бъбреци са били по-малки в сравнение с тези на децата, родени на термин с нормално тегло (р<0.0001). Изследователите посочват, че чувствителността към сол нараства с възрастта и достига около 18-20% в зряла възраст. Според екипа, клиницистите трябва да препоръчват на всички деца, родени с ниско тегло, да спазват безсолен хранителен режим „до живот”, което ще намали риска за развитие на артериална хипертония и ще профилактира сърдечносъдовата и бъбречна патология. „Нашите резултати показват, че малките по размери бъбреци при индивидите, родени с ниско тегло, са свързани с повишен риск за бъбречна хипофункция и повишена чувствителност към сол. Въпросът дали промените в бъбреците се дължат на нарушения във феталното програмиране подлежи на изясняване,” заключават авторите. (КД) Използван източник: 1. Simonetti G., Raio L., Surbek D. et al. Salt sensitivity of children with low birth weight. Hypertension 2008; August 11 http://hyper.ahajournals.org