Calcitriol намалява смъртността при пациенти с хронично бъбречно заболяване01/09/2008
При пациенти с хронично бъбречно заболяване (стадий 3 или 4) и хиперпаратиреоидизъм пероралният прием на сalcitriol* може да намали смъртността с 26% и нуждата от провеждане на хронична хемодиализа с 20% показаха резултатите от клинично проучване, публикувани в Journal of the American Society of Nephrology (1). Наблюдаваната полза от лечението е независима от серумните нива на паратиреоидния хормон (PTH), е второто важно откритие на това изследване. Парентералният внос на vitamin D води до подобряване на преживяемостта при болни, които са на хронична диалиаза. При пациенти с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), които все още не се нуждаят от диализно лечение, пероралният прием на активна форма на витамин D (сalcitriol) понижава серумните нива на PTH, посочват данните от предишни клинични проучвания, но до момента не бе установено дали това води до подобряване на крайните клинични резултати. Поради това, целта на настоящото проучване е да оцени клиничните ползи (подобряване на преживяемостта и отлагане на необходимостта от хронична диализа) при прилагането на подобно лечение при недиализирани пациенти с ХБЗ и хиперпаратиреоидизъм. В него са участвали 1418 души с ХБЗ, от които - 48% със стадий 3 и 52% със стадий 4**. При цялата група е била изчислена скорост на гломерулна филтрация (GFR) между 15 и 60 ml/min/1.73 m2 (средна стойност 29 ml/min), като резултатите са били потвърдени след тримесечен интервал. Всичките болни са били с хиперпаратиреоидизъм (нива на PTH над 7.7 pmol/l една година преди да се назначи лечение с сalcitriol) и без хиперкалциемия при започване на проследяването. 429 от пациентите са преминали на терапия с сalcitriol в начална доза 0.25 mcg/ден (при 55%) или по-ниска доза при останалите (най-често 0.25 mcg/ден три пъти седмично). Другата част от 989 болни, на същата възраст, са били контролна група. В сравнение с контролите, лекуваните с сalcitriol са били с по-високи изходни нива на PTH, с леко по-ниска скорост на гломерулна филтрация, както и с повече придружаващи заболявания. След средно 1.9 години проследяване, 29% от участниците са починали и 16% са преминали на дългосрочна диализа. Приложението на сalcitriol е било свързано с намаляване на смъртността с 26% (р=0.016) и на риска за композитен неблагоприятен краен резултат (смърт и нужда от преминаване на дългосрочна диализа) с 20% (р=0.038) след изключване на влиянието на възрастта, придружаващите заболявания, приема на други медикаменти и изходните нива на PTH, калций и фосфор. В групата на терапия с калцитриол са възникнали 109 смъртни случая спрямо 299 в контролната група (12.8 спрямо съответно 18.3 на 100 пациенти-години). На хронична диализа са преминали 75 души в групата на активно лечение и 142 от контролите (честота 10.1 в сравнение с 10.4). Всяко повишаване на PTH с 2.75 pmol/l e било свързано с нарастване на смъртността с 3%, но асоциацията между приема на перорален калцитриол и понижения риск за смърт се е запазила (съотношение на вероятностите 0.82) и след изключване на влиянието на нивата на PTH. Ограничение на настоящото проучване е, че в него не са прилагани други перорални активни форми на витамин D. В групата на лечение с сalcitriol е регистрирана по-висока честота на хиперкалциемия с 4% (15% спрямо съответно 11%, повишен риск с 52%). (ДЯ) * calcitriol (Rocaltrol на Roche) e регистриран от ИАЛ ** стадий III на хронично бъбречно увреждане се дефинира като намаление на скоростта на гломерулна филтрация (GFR) до 30-59 ml/min/1.73 m2, а стадий IV - като намаление на GFR до 15-29 ml/min/1.73 m2 Използван източник: 1.Shoben A., Rudser K., de Boer I. et al. Association of oral сalcitriol with improved survival in nondialyzed CKD. J Am Soc Neprol 2008, 19:1613-1619 http://jasn.asnjournals.org