Стандартна кардио-пулмонална ресусцитация или само кардиална ресусцитация при извънболничен сърдечен арест?01/08/2008

При пациентите със сърдечен арест извършването в извънболнични условия на стандартна кардио-пулмонална ресусцитация (КПР) с прилагане на дишане уста-в-уста води до сходна едномесечна преживяемост в сравнение с провеждането само на гръдни компресии (кардиална ресусцитация – КР), показаха данните от проучване, публикувани в списание Circulation (1, 2).

Според авторите, индиректният сърдечен масаж е еднакво ефективен с прилагането му заедно с допълнително подпомагане на дишането.

КПР може да се проведе по стандартната процедура – с компресии върху гръдния кош и вентилация уста в уста или в по-опростен вариант – само с индиректен сърдечен масаж (КР).

Първият метод е по-широко застъпен, но данни от проучвания през последните години доказват, че само компресията на гръдния кош е със сходна ефективност.

Целта на ретроспективното проучване е сравнение на едномесечната преживяемост при сърдечен арест в извънболнични условия след провеждането на двата типа ресусцитиране. Данните са за периода 1990-2005, като при 73% от болните със сърдечен арест е била извършена стандартна КПР и при 10% – само КР.

Няма значима разлика в преживяемостта след един месец при двете групи – 7.2% за първата група и 6.7% за втората.

Данните от второ проучването (2) също показват, че самостоятелните гръдни компресии са с еднаква ефективност със стандартната КПР, но обдишването може да е от полза при продължителен сърдечен арест. (ОИ)

Използвани източници:

1. Bohm K., Rosenqvist M., Herlitz J. et al. Survival is similar after standard treatment and chest compression only in out-of-hospital bystander cardiopulmonary resuscitation. Circulation 2007;116:2908-2912 http://circ.ahajournals.org/current.dtl

2. Iwami T., Kawamura T., Hiraide A. et al. Effectiveness of bystander-initiated cardiac-only resuscitation for patients with out-of-hospital cardiac arrest. Circulation 2007;116:2900-2907