Сърдечният тропонин при остро декомпенсирана СН е показател за лоша прогноза01/08/2008
По-високите нива на сърдечен тропонин при пациенти с остро декомпенсирана сърдечна недостатъчност са свързвани със значимо по-висока вътреболнична смъртност, независимо от другите предиктори за изхода на състоянието, показаха резултатите от проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Позитивирането на изследването за този биомаркер осигурява диaгностична и прогностична информация при остри коронарни синдроми (ОКС), но ролята му при остра сърдечна недостатъчност (СН) е все още неизяснена. В представеното проучване е проведен анализ на хоспитализациите поради остро декомпенсирана СН в периода октомври 2001–януари 2004, като за целта са използвани данните от регистъра ADHERE (Acute Decompensated Heart Failure National Registry) на САЩ. Биомаркерът е бил изследван при 84 872 от 105 388 хоспитализирани (80.5%) пациенти поради остра декомпенсирана СН. От тях, 67 924 души са били с нива на серумен креатинин под 177 mсmol/l (критерий за включване в анализа на данните). От групата с креатинин под 177 mсmol/l, тропонин I e бил изследван при 61 379 болни, тропонин Т - при 7880 (двата заедно при 1335). При 4240 пациенти (6.2%) са били установени повишени стойности на сърдечен тропонин I>/=1 mcg/l или на сърдечен тропонин Т>/=0.1 mcg/l (критерии за позитивни резултати). Пациентите с позитивни тестове за сърдечен тропонин са били с по-ниско систолно артериално налягане при приема, намалена фракция на изтласкване на лявата камера и по-висока вътреболнична смъртност (съответно 8.0 и 2.7%, р<0.001). По-високите нива на сърдечен тропонин са били свързани с 2.55 пъти повишен относителен риск за вътреболнична смъртност. Според авторите, този биомаркер може да се използва за оценка на прогнозата при пациенти не само с ОКС, но и с остро декомпенсирана СН. (ОИ) Допълнителна информация: Ръководство за диагноза и лечение на острата сърдечна недостатъчност http://sotirmarchev.tripod.com/ostra_syrde4na_nedost.pdf Използван източник: 1. Peacock W., DeMarco T., Fonarow G. et al. Cardiac troponin and outcome in heart failure. NEJM 2008; 358:2117-26 http://content.nejm.org