Rosiglitazone01/08/2008
Rosiglitazone е ефективен в лечението на лек до умерен по степен на активност улцерозен колит, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Gastroenterology (1). В мултицентровото, рандомизирано, двойно-сляпо изследване е сравнена ефективността на rosiglitazone, приложен в дозировка 4 mg два пъти дневно, с плацебо за период от 12 седмици при 105 пациенти с активен улцерозен колит. За оценка на тежестта на заболяването е използван скорът Mayo* (0-12 точки). Първична крайна цел на проучването е постигане на клиничен отговор към лечението, изразяващ се с понижаване на сбора с 2 или повече точки на 12-та седмица. Вторични крайни цели са постигане на клинична ремисия (Mayo скор </=2), ендоскопска ремисия и подобряване на качеството на живот. След 12-седмичен период, клиничен отговор е регистриран при 23 (44%) от лекуваните с rosiglitazone пациенти и 12 (23%) от тези в групата на плацебо (р=0.04). В логистичния регресионен анализ, възрастта и статусът на пушач са се оказали фактори, намаляващи точността на данните (OR=2.7, p=0.02). След изключване на тяхното влияние, връзката между медикамента и клиничния отговор се е оказала още по-голяма (OR=4.0, p=0.005). Резултатите показват още, че клинична ремисия е постигната при девет пациенти (17%) на лечение с медикамента и при един (2%) от контролите на плацебо (р=0.01), а ендоскопска ремисия - при съответно 8% и 2% (p=0.34). Клинично подобрение е наблюдавано още през първите четири седмици от започването на лечението, като качеството на живот на тези пациенти сигнификантно се подобрило на осмата седмица (p=0.01). Сериозни странични ефекти от лечението с rosiglitazone не са наблюдавани. (КП) * Скор Mayo: - Честота на дефекация - 0 (нормална) до 3 точки (пет или повече над нормалната честота) - Ректално кървене - 0 (липса) до 3 (евакуация на чиста кръв) - Ректосигмоидоскопия - 0 (нормална) до 3 (тежки нарушения) - Здравно състояние, определено от лекаря - 0 (нормално) до 3 (тежко заболяване) Сбор </=2 точки – неактивно заболяване 3-5 точки - ниска степен на активност 6-10 точки - умерена степен на активност 11-12 точки - тежка степен на активност Клинична ремисия: пълно възстановяване на нормалната честота на дефекация, липса на ректално кървене, подобряване на общото здравно състояние на пациента (оценено от лекар), нормална ендоскопска находка (сбор </=2 точки). Клиничен отговор: намаляване на сбора с най-малко 2 точки Използван източник: 1. Lewis J., Lichtenstein G., Deren J. et al. Rosiglitazone for active ulcerative colitis: A randomized placebo-controlled trial. Gastroenterology 2008;134:688-695 www.gastrojournal.org