Rosiglitazone01/08/2008

Rosiglitazone е ефективен в лечението на лек до умерен по степен на активност улцерозен колит, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Gastroenterology (1).

В мултицентровото, рандомизирано, двойно-сляпо изследване е сравнена ефективността на rosiglitazone, приложен в дозировка 4 mg два пъти дневно, с плацебо за период от 12 седмици при 105 пациенти с активен улцерозен колит.

За оценка на тежестта на заболяването е използван скорът Mayo* (0-12 точки). Първична крайна цел на проучването е постигане на клиничен отговор към лечението, изразяващ се с понижаване на сбора с 2 или повече точки на 12-та седмица. Вторични крайни цели са постигане на клинична ремисия (Mayo скор </=2), ендоскопска ремисия и подобряване на качеството на живот.

След 12-седмичен период, клиничен отговор е регистриран при 23 (44%) от лекуваните с rosiglitazone пациенти и 12 (23%) от тези в групата на плацебо (р=0.04).

В логистичния регресионен анализ, възрастта и статусът на пушач са се оказали фактори, намаляващи точността на данните (OR=2.7, p=0.02). След изключване на тяхното влияние, връзката между медикамента и клиничния отговор се е оказала още по-голяма (OR=4.0, p=0.005).

Резултатите показват още, че клинична ремисия е постигната при девет пациенти (17%) на лечение с медикамента и при един (2%) от контролите на плацебо (р=0.01), а ендоскопска ремисия – при съответно 8% и 2% (p=0.34).

Клинично подобрение е наблюдавано още през първите четири седмици от започването на лечението, като качеството на живот на тези пациенти сигнификантно се подобрило на осмата седмица (p=0.01). Сериозни странични ефекти от лечението с rosiglitazone не са наблюдавани. (КП)

* Скор Mayo:

– Честота на дефекация – 0 (нормална) до 3 точки (пет или повече над нормалната честота)

– Ректално кървене – 0 (липса) до 3 (евакуация на чиста кръв)

– Ректосигмоидоскопия – 0 (нормална) до 3 (тежки нарушения)

– Здравно състояние, определено от лекаря – 0 (нормално) до 3 (тежко заболяване)

Сбор </=2 точки – неактивно заболяване

3-5 точки – ниска степен на активност

6-10 точки – умерена степен на активност

11-12 точки – тежка степен на активност

Клинична ремисия: пълно възстановяване на нормалната честота на дефекация, липса на ректално кървене, подобряване на общото здравно състояние на пациента (оценено от лекар), нормална ендоскопска находка (сбор </=2 точки).

Клиничен отговор: намаляване на сбора с най-малко 2 точки

Използван източник:

1. Lewis J., Lichtenstein G., Deren J. et al. Rosiglitazone for active ulcerative colitis: A randomized placebo-controlled trial. Gastroenterology 2008;134:688-695 http://www.gastrojournal.org