При жени с вазомоторни менопаузални симптоми да се прави оценка на цялостния сърдечносъдов риск01/08/2008

Вазомоторните менопаузални симптоми са маркер за по-неблагоприятен сърдечносъдов рисков профил, смятат авторите на проведено в Нидерландия проучване, резултатите от което бяха публикувани през юни в сп. Hypertension (1).

В изследването са участвали над 5500 перименопаузални жени, на възраст от 46 до 57 години. Отговорите на въпросник са показали, че 38% имат нощни изпотявания и 39% – топли вълни.

Мултивариантен анализ е установил, че жените с топли вълни имат по-високи стойности на: общ холестерол с 0.27 mmol/l в сравнение с асимптомните участнички, индекс на телесна маса с 0.60 kg/m2, систолно артериално налягане с 1.59 mmHg и диастолно – с 1.09 mmHg.

При жените с топли вълни е била установена 1.52 по-голяма честота на хиперхолестеролемия и 1.2 пъти на артериална хипертония. Сходни са били резултатите и по отношение на нощните изпотявания.

Активацията на симпатиковата нервна система участва както в развитието на вазомоторните менопаузални симптоми, така и в етиологията на сърдечносъдовия рисков профил. Според авторите, това е вероятното обяснение за наблюдаваната положителна корелация между двата феномена.

При жените с тежки менопаузални симптоми се назначава по-често хормонална заместителна терапия (за лечение на тези симптоми), въпреки по-високия сърдечносъдов риск в тази група. Това може да бъде причина за по-неблагоприятните крайни резултати (повишена честота на миокарден инфаркт, мозъчен инсулт и дълбока венозна тромбоза).

Използван източник:

1.Gast G-С., Grobbee D., Pop V. et al. Menopausal complaints are associated with cardiovascular risk factors. Hypertension 2008, 51:1492-1498 http://hyper.ahajournals.org/content/vol51/issue6