Нови указания за лечение на карцином на белия дроб01/08/2008

Американската колегия на гръдните лекари* актуализира указанията за диагноза и лечение на карцином на белия дроб – документът, публикуван в притурка на списание Chest (1), ревизира препоръките от 2003 година в съответствие с новите познания в тази област.

Белодробният карцином е второто по честота малигнено заболяване след рака на кожата и е най-честата причина за летален изход от неоплазии при мъже и жени.

Според новите указания в САЩ за диагноза и лечение на белодробния карцином:

-Не се препоръчва прием на добавки с бета каротен като мярка за химиопревенция на заболяването при пушачи на над 20 пакето-години или при случаи с анамнеза за белодробен карцином (ниво на доказателственост IА)

-Не се препоръчва провеждането на серийни рентгенографии или на нискодозова хеликална компютърна томография (СТ) на гръдния кош, или на цитологични изследвания на храчка (еднократни или серийни) като скрининг за заболяването (IА)

-За патохистологичната диагноза на тумора е необходимо да се определят неговият хистологичен тип, размер и местоположение, ангажиране на лимфни възли, съдове, плевра, а за стадирането му – статус и локализация на метастазите в лимфни възли (IВ)

-За диагностичното разграничаване на плевралния аденокарцином от локализирания в плеврата мезотелиом е необходимо провеждането на подробен хистохимичен и имунохистохимичен анализ, както и на допълнителни изследвания при по-трудните в диференциално-диагностично отношение случаи (IВ)

-За диагностично диференциране на дребноклетъчния (SCLC – small cell lung cancer) и недребноклетъчния (non-small cell lung cancer – NSCLC) карцином, да се провежда имунохистохимичен анализ, ако е необходимо (IB)

-Всеки пациент с единичен белодробен възел, установен с рентгенография, подлежи на изследване с компютърна томография (СТ) на гръден кош с тънки срезове на възела (IС). Ако образуванието показва растеж след образните изследвания, се налага хистологичното му изследване, освен ако няма специфични противопоказания за това (IС).

-Ако образните методи не установяват нестабилност или растеж на възела през последните две години, не е необходимо да се провежда допълнителна оценка чрез хистологично изследване (II C). Калцираният СПВ не налага провеждането на допълнителни изследвания (IС).

-При болни с ниска или умерена вероятност за малигненост (5-60%) на единичен белодробен възел с размер най-малко 8-10 мм е препоръчителна флуородезоксиглюкозна позитронно емисионна томография (РЕТ). Проследяването на пациента след това може да се проведе със серийни СТ на трети, четвърти, 12 и 24 месец.

При подходящи за хирургично лечение болни, с неопределена хистология на възел с размери най-малко 8-10 mm и вероятност за малигненост >60%, се предпочитат хирургичните методи на диагноза (при хиперметаболитен възел, установен с РЕТ, или при желание на напълно информирания пациент да се подложи на окончателна диагностична процедура).

При доказан малигнен характер на възела, пациентите, които не са подходящи за оперативно лечение (или отказват неговото провеждане), могат да бъдат лекувани с външна лъчетерапия или с експериментални терапевтични методи като стереотактична лъчехирургия или радиофреквентна аблация (при участието им в клинични проучвания).

При случаите с единични белодробни метастази, се препоръчва оперативното им отстраняване при липсата на екстрапулмонално ангажиране.

-При клинични и рентгенологични данни, които са суспектни за SCLC, диагнозата трябва да бъде потвърдена без отлагане с най-достъпния метод – цитология на храчка, торакоцентеза, тънкоиглена аспирация, бронхоскопия с трансбронхиална иглена аспирация и ендобронхиална тънкоиглена аспирация под ехографски контрол (IС)

Наличието на плеврален излив изисква провеждането на торакоцентеза (IС) – ако цитологичните изследвания на плевралната течност са негативни след най-малко две торакоцентези, за уточняване на произхода на излива е препоръчително да се извърши торакоскопия (IС).

-Решението за хирургична резекция на малигнен белодробен тумор трябва да се вземе от мултидисциплинарен екип, включващ гръден хирург, клиничен онколог, пулмолог и рентгенолог (IС), като възрастта на пациента не е противопоказание за оперативно лечение (IВ). Като предоперативна подготовка се препоръчва консултация с кардиолог за оценка на сърдечносъдовия риск, както и провеждането на спирометрия за оценка на белодробната функция при подлежащия на резекция пациент (IC).

-При случаи с доказан или подозиран NSCLC, които са подходящи за лечение, трябва да се проведе контрастна СТ на гръден кош, корем, черен дроб и надбъбречни жлези (IB). Болните с установени увеличени медиастинални лимфни възли (>1 см по късата ос), но без данни за метастатично заболяване, изискват по-нататъшно изследване на медиастинума преди взимането на окончателно решение за операция на първичния тумор (IB).

-Хирургична резекция се препоръчва при пациенти със стадий I или II на NSCLC, при които няма противопоказания за провеждане на оперативната намеса (IА). Консултацията с онколог с опит в лечението на белодробния карцином е наложителна, дори когато при тези пациенти се обсъжда лечение с перкутанна аблация или лъчетерапия на тумора (IB). Лобектомията или по-голям обем операция се предпочита пред сублобарната резекция, ако пациентите са без придружаващи заболявания (IA).

За пациенти със стадий IA на NSCLC (IA) и IB (IB), след пълна резекция на туморната маса, не е наложителна адювантна химиотерапия, с изключение на участие в клинични проучвания.

Химиотерапия с препарати, съдържащи платина, се препоръчва след пълна резекция на тумор в стадий II и добро постоперативно състояние (IA).

При болни с I или II на NSCLC, които не са подходящи за оперативно лечение или отказват такова лечение, е уместно да се проведе лечебна фракционирана лъчетерапия (IB).

Пациентите с напреднал белодробен карцином подлежат на палиативни грижи. (ОИ)

* American College of Chest Physicians (ACCP)

Използвани източници:

1.Diagnosis and management of lung cancer: ACCP Guidelines. Chest 2007: 1S–19S http://www.chestjournal.org