Ниският серумен холестерол01/08/2008

Ниският серумен холестерол е независим рисков фактор за развитие на стомашен карцином, показаха резултатите от проучване публикувани в списание International Journal of Cancer (1).

Пациентите с нисък общ холестерол подлежат на редовни гастроинтестинални прегледи за превенция на този тип злокачествено заболяване.

В проучването са взели участие 2604 японци, на възраст над 40 години, които са проследявани 14 години. За този период от време, 97 души са развили стомашен карцином.

След оценка на пол и възраст се установило сигнификантно повишаване на честотата на рака, асоциирано с понижаването на серумния общ холестерол – 2.1 на 1000 индивид-години при ниво 6.05 mmol/l и 3.9 на 1000 индивид-години при ниво около 4.0 mmol/l.

Връзката остава значима след изключване на влиянието на други рискови факори като инфекция с Helicobacter pylori, статус на пушач, атрофичен гастрит, фамилна анамнеза за неоплазия, телесно тегло и диетични фактори (HR, 1.28, р=0.02). Тази асоциация е сигнификантна за интестиналния тип стомашен карцином, но не и за дифузния карцином на стомаха. (КП)

Използван източник:

1. Asano K., Kubo M., Yonemoto K et al. Impact of serum total cholesterol on the incidence of gastric cancer in a population-based prospective study: The Hisayama study. Int J Cancer 2008;122:909-914 www3.interscience.wiley.com/journal/29331/home