Минимално инвазивни методи за стадиране на карцином на белия дроб01/08/2008
Комбинираното прилагане на ендобронхиална и трансезофагеалнa тънкоиглена аспирация под ехографски контрол може да се използва за почти пълно минимално инвазивно стадиране при пациенти със суспектен белодробен карцином, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of American Medical Association (JAMA) (1). Авторите са сравнили тези два метода с традиционната минимално инвазивна трансбронхилна иглена аспирация, извършени с еднократна комбинирана процедура, като след това пациентите са били наблюдавани за период от 6 и 12 месеца. Провеждането на ендобронхиална плюс трансезофагеалнa тънкоиглена аспирация под ехографски контрол може да бъде алтернативен подход на значително по-инвазивната медиастиноскопия с хистологично потвърждаване, която е диагностичен стандарт за стадиране на случаите с белодробен карцином, но налага обща анестезия. В настоящото проучване са участвали 138 болни със съмнение за рак на белия дроб, като при 30% (42 души) са били установени метастази в медиастинални лимфни възли. Резултатите показват, че: -ендобронхиалната процедура има по-висока чувствителност от трансбронхиалната аспирация - 69% спрямо съответно 36% (р=0.003) -комбинирането провеждане на ендобронхиалната и трансезофагеалната методики има по-висока чувствителност (93%) и по-голяма негативна предиктивна стойност (97%) отколкото самостоятелното им прилагане Това важи както за диагностициране на метастази в медиастинални лимфни възли с всякаква локализация, така и за пациенти без установено ангажиране на лимфни възли с компютърна томография на гръдния кош (фалшиво отрицателни резултати). Според авторите, ендобронхиалната и трансезофагеалната тънкоиглена аспирация под ехографски контрол в комбинация могат да бъдат алтернативен подход за медиастинално стадиране на белодробен карцином, но за потвърждаване на предимствата им са необходими и данни от други проучвания. (ОИ) Използван източник: 1.Wallace M., Pascual J., Raimondo M. et al. Minimally invasive endoscopic staging of suspected lung cancer. JAMA 2008;299(5):540-546 http://jama.ama-assn.org