Минимално инвазивни методи за стадиране на карцином на белия дроб01/08/2008

Комбинираното прилагане на ендобронхиална и трансезофагеалнa тънкоиглена аспирация под ехографски контрол може да се използва за почти пълно минимално инвазивно стадиране при пациенти със суспектен белодробен карцином, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of American Medical Association (JAMA) (1).

Авторите са сравнили тези два метода с традиционната минимално инвазивна трансбронхилна иглена аспирация, извършени с еднократна комбинирана процедура, като след това пациентите са били наблюдавани за период от 6 и 12 месеца.

Провеждането на ендобронхиална плюс трансезофагеалнa тънкоиглена аспирация под ехографски контрол може да бъде алтернативен подход на значително по-инвазивната медиастиноскопия с хистологично потвърждаване, която е диагностичен стандарт за стадиране на случаите с белодробен карцином, но налага обща анестезия.

В настоящото проучване са участвали 138 болни със съмнение за рак на белия дроб, като при 30% (42 души) са били установени метастази в медиастинални лимфни възли.

Резултатите показват, че:

-ендобронхиалната процедура има по-висока чувствителност от трансбронхиалната аспирация – 69% спрямо съответно 36% (р=0.003)

-комбинирането провеждане на ендобронхиалната и трансезофагеалната методики има по-висока чувствителност (93%) и по-голяма негативна предиктивна стойност (97%) отколкото самостоятелното им прилагане

Това важи както за диагностициране на метастази в медиастинални лимфни възли с всякаква локализация, така и за пациенти без установено ангажиране на лимфни възли с компютърна томография на гръдния кош (фалшиво отрицателни резултати).

Според авторите, ендобронхиалната и трансезофагеалната тънкоиглена аспирация под ехографски контрол в комбинация могат да бъдат алтернативен подход за медиастинално стадиране на белодробен карцином, но за потвърждаване на предимствата им са необходими и данни от други проучвания. (ОИ)

Използван източник:

1.Wallace M., Pascual J., Raimondo M. et al. Minimally invasive endoscopic staging of suspected lung cancer. JAMA 2008;299(5):540-546 http://jama.ama-assn.org