Кортикостероидите повишават смъртността при болните с хронични възпалителни заболявания на червата01/08/2008
Пациентите с хронични възпалителни заболявания на червата (IBD)*, които са на лечение с кортикостероиди, имат повишена смъртност, показаха резултатите от ретроспективно, кохортно проучване, публикувани в списание American Journal of Gastroenterology (1). Кортикостероидите, azathioprine, 6-mercaptopurine, methotrexate и инхибиторите на туморния некротичен фактор (TNF)-алфа са ефективни в лечението и на двете заболявания – болест на Crohn (CD) и улцерозен колит (UC)*. Предишни проучвания показаха, че пациентите с IBD, в частност пациентите с болест на Crohn, имат повишена смъртност в сравнение с общата популация, като причини за това са както усложненията на основното заболяване, така и страничните ефекти от имуносупресивната терапия - тежките инфекции и злокачествените заболявания. Целта на настоящото изследване е да се установи дали имуносупресивното лечение при пациенти с IBD се асоциира с повишена смъртност по време и след прекъсване на терапията, преди навлизането на новите биологични средства (TNF инхибиторите) в клиничната практика. Използвайки базата данните на General Practice Research Database за периода 1987-1997, изследователите разделят пациентите и контролите в групи според възрастта, пола и провежданото имуносупресивно лечение. Относителният риск за смърт е определен чрез Cox регресионен анализ, оценяван по коморбидност и смъртност, свързана с приложението на кортикостероиди и пуринови аналози. Проучването включва 5539 участника с CD, 8910 болни с UC и 41 624 контроли. Резултатите показват, че в сравнение с контролната група, пациентите с CD са имали повишена смъртност 1.27 пъти, като рискът е бил значимо по-висок при болните на имуносупресивна терапия - 2.44. При болните с UC повишена смъртност в сравнение с контролите е била установена само при лекуваните с имуносупресори – 1.67. Допълнителен анализ е установил, че настоящата терапия с кортикостероиди и при двете заболявания - CD и UC, е свързана с повишен риск за смърт (при CD - 2.48 и при UC - 2.81), но не и лечението с пуринови аналози (CD - 0.83 и UC - 0.70). “Проучването установява повишен риск за смърт сред пациентите с IBD, които са на лечение с кортикостероиди, но не и при терапия с тиопурини. Остава открит въпросът дали това е резултат от приема на медикаменти или от тежестта на заболяването,” обобщават авторите на изследването. (КП) * IBD - Inflammatory bowel disease CD - Crohn’s disease UC - Ulcerative colitis Използван източник: 1. Lewis J., Gelfand J., Troxel A. et al. Immunosuppressant medications and mortality in inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 2008;103:1428-1435 www.amjgastro.com