Хората с вроден дефицит на алфа-1 антитрипсин развиват по-често белодробен карцином01/08/2008

Дефицитът на алфа-1 антитрипсин повишава значимо риска за карцином на белия дроб със 70% до 100% след изключване на влиянието на хроничната обструктивна белодробна болест или на ефектите на тютюнопушенето, показват резултатите от случай-контрола проучване, публикувани през май в Archives of Internal Medicine (1).

Предишни изследвания посочиха, че хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е самостоятелен рисков фактор за белодробен карцином.

Доказано е също така, че хомозиготните носители на генетичното увреждане, водещо до вроден дефицит на алфа-1 антитрипсин (AATD), имат повишена вероятност за ранното възникване на емфизем.

AATD е едно от най-честите генетични нарушения при хората с европеиден произход, но хетерозиготните носители често не знаят за това.

Цигарите вероятно имат по-канцерогенен ефект върху индивидите с AATD отколкото върху общото население, особено когато нивата на алфа-1 антитрипсин са намалени допълнително под влияние на физиологичен стрес или подлежащо увреждане на белодробната тъкан.

Пациентите с ХОББ имат шест пъти по-висок риск за появата на белодробен карцином в сравнение със здравите контроли, като в зависимост от тежестта на тютюнопушенето опасността е от два до 9 пъти по-висока отколкото при непушачите, посочват резултатите от проучването.

Експозицията на тютюнев дим в околната среда не е свързано със значимо увеличаване на риска за рак, но най-малка опасност за появата на неоплазия е била установена при непушачите без експозиция на цигарен дим, последвани от непушачите с експозиция на цигарен дим в околната среда, като тази тенденция е ескалирала допълнително при леките, средните и тежките пушачи.

Вероятността за развитието на белодробен карцином при носителите на AATD е била 13.4% в сравнение с 7.8% при контролите.

Наличието на ХОББ е повишавало вероятността за рак от 2.5 до 5.9 пъти при пушачите и непушачите, но това влияние е било най-изразено при хората, които никога не са пушили.

При носителите на AATD рискът за развитието на белодробен карцином е бил сходно повишен, независимо от пушаческия им статус.

Този риск се е запазил 2.2 пъти по-висок в сравнение с хората без въпросното генетично нарушение и след изключване на влиянието на други променливи, включително анамнеза за ХОББ, е показал множественият логистичен регресионен анализ.

Носителите на AATD сред леките пушачи са имали 2.2 пъти повишена вероятност за рак в сравнение с неносителите на аномалията, а сред умерените до тежките пушачи – 2.3 пъти.

Сравнението между пациенти с установена неоплазия на белите дробове (1856 души) и техни братя и сестри без подобно заболяване (902 души), използвани като контроли, е потвърдило, че носителите на AATD имат два пъти по-висок риск за белодробен карцином в сравнение с техните родственици без тази аномалия.

Носителството на AATD може да е отговорно за 11 до 12% от случаите на белодробен карцином, предполагат авторите на проучването.

Около 120 милиона души в света са носители на тази аномалия и поради това са изложени на повишена вероятност да развият неоплазия на белите дробове.

Особено високорискови са хората с фамилна анамнеза за белодробен карцином или с ранно развитие на емфизем, поради което при тях трябва да се провежда скрининг за откриване на туморно образувание.

В бъдеще се очаква появата на ДНК-базирани тестове за идентифициране на хората с AATD, както и вероятно ще бъде разработена таргетна терапия на белодробния карцином при тази популация пациенти.

AATD е бил свързан с повишена честота на аденокарцином и сквамозно-клетъчен карцином на белия дроб. (ДЯ)

Използван източник:

1. Yang P., Sun Z., Krowka M. et al. Alphа1-аntitrypsin deficiency carriers, tobacco smoke, chronic obstructive pulmonary disease, and lung cancer risk. Arch Intern Med 2008, 168: 1097-1103 http://archinte.ama-assn.org