Фотодинамична терапия в лечението на холангиокарцинома01/08/2008

Добавянето на фотодинамична терапия (PDT) към билиарното стентиране при пациенти с неоперабилен холангиокарцином може да подобри тяхната преживяемост, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Clinical Gastroenterology and Hepatology (1).

Според авторите на изследването, подобно комбинирано лечение увеличава шансовете за преживяемост на тези пациенти със седем до 16 месеца.

Холангиокарциномът е вторият по честота от злокачествените заболявания на черния дроб. При поставяне на диагнозата, повечето от пациентите са неоперабилни с продължителност на живота около три месеца без интервенция и от четири до шест месеца ако се извърши билиарна декомпресия (поставяне на стент).

Фотодинамичната терапия е аблативно лечение, при което на пациента се инжектира фотосенсибилизатор и след определено време (от няколко часа до 1-2 дни), туморът се излага на нетермична светлина при специфична дължина на вълната, необходима за активиране на сенсибилизатора.

Времето между инжектирането на медикамента и облъчването се подбира така, че активното вещество максимално да навлезе в туморната тъкан. Тези съединения освен, че се натрупват избирателно в туморната тъкан, интензивно поглъщат светлина с определена честота на вълната и са в състояние да освободят енергия от погълнатата светлина (флуоресценция).

След като фотосенсибилизатор е погълнал определено количество енергия, той е в състояние да я предаде на кислорода в организма. Така кислородът, поел тази енергия, преминава в активно състояние и става основният антитуморен агент при фотодинамичната терапия.

Друго предимство на терапията е че се толерира добре от болните.

В ретроспективното проучване се сравняват преживяемостта на пациенти с неоперабилен холангиокарцином, при които е извършена ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) с поставяне на стент и болни с ERCP стентиране и допълнително проведена PDT.

В изследването са взели участие 48 пациента, които са лекувани за период от пет години. 19 от тях са били подложени на комбинирано лечение, при 29 болни е извършено само билиарно стентиране.

Мултивариантният анализ за установяване на предикторите за преживяемост е базиран на Model for End-Stage Liver Disease score, възрастта на пациента, вида на проведената терапия – химиотерапия или лъчелечение, броя на ERCP процедурите и времето на провеждането на PDT.

Анализът на резултатите показва подобряване на преживяемостта на пациентите в групата на комбинираното лечение в сравнение с групата, в която е извършено само стентиране (16.2 срещу 7.4 месеца, р<0.004). Смъртността в PDT групата на третия, шестия и 12-ия месец е била 0%, 16% и 56%, докато в другата група за същия период от време съответно – 28%, 52% и 82%.

Специфична за PDT нежелана реакция е наблюдавана при трима болни – кожна фототоксичност, която е изисквала допълнителна локална терапия. (КП)

Използван източник:

1. Kahaleh M., Mishra R., Shami V. et al. Unresectable cholangiocarcinoma: comparison of survival in biliary stenting alone versus stenting with photodynamic therapy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2008;6: 290-297www.cghjournal.org