Естрогеновите нива се свързват с риска за рецидив на рака на гърдата01/08/2008

Високите нива на серумните естрогени се свързват с повишен риск за рецидив на заболяването при жени, които са лекувани за ранен рак на гърдата, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention (1).

Независимо че естрогеновата стимулация участва в патогенезата на рака на гърдата, връзката между серумните нива на хормоните и карциногенезата е комплексна. Редица проучвания свързаха високите нива на естрогените и андрогените, и понижените нива на секс-хормон-свързващия глобулин (SHBG) с повишен риск за първичен карцином на гърдата при постменопаузални жени.

Според авторите на изследването, изходните нива на естрадиола, но не и на тестостерона или SHBG, се асоциират с повишен риск за рецидив на рака на гърдата при пери- и постменопаузални жени, като тези болни имат два пъти по-високи серумни нива на естрадиол в сравнение с жените, които имат свободна от рецидив на заболяването преживяемост.

В проучването си, Rock и сътр. изследват циркулиращите нива на общ, бионаличен и свободен естрадиол, тестостерон и SHBG, и връзката им с повишения риск за рецидив на неопластичното заболяване.

В кохортното, случай-контрола изследване са включени 306 пациентки, 93% от които са в менопауза, участнички в Women’s Healthy Eating and Living Study (WHEL) – рандомизирано проучване, оценяващо ролята на диетичния режим за свободна от болестта преживяемост при пациентки с поставена диагноза рак на гърдата в начален стадий (2).

Участничките са проследявани 7.3 години след установяване на болестта – резултатите показват, че диетичният режим с висок внос на плодове, зеленчуци, фибри и с ниско съдържание на мазнини не оказва влияние върху общата преживяемост или честотата на рецидивите на заболяването.

В настоящето проучване, средният интервал между поставяне на диагнозата и рецидива при участничките е 5.6 години. Времето между диагнозата и включването им в проучването е около 23 месеца за пациентките с рецидив и 24 месеца за контролната група.

При жените с рецидив на карцинома на гърдата, серумните нива на общия естрадиол са били двукратно повишени в сравнение с пациентките без рецидив на заболяването (22.7 pg/ml срещу 10.8 pg/ml). Не е била установена сигнификантна връзка между серумните нива на SHBG, тестостерона и риска за рецидив. (КП)

Използван източник:

1. Rock C., Flatt S., Laughlin G. et al. Reproductive Steroid Hormones and Recurrence-Free Survival in Women with a History of Breast Cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008; 3:614–20 http://cebp.aacrjournals.org

2. Pierce J., Caan B., Parker B. et al. Influence of a Diet Very High in Vegetables, Fruit, and Fiber and Low in Fat on Prognosis Following Treatment for Breast Cancer – The Women’s Healthy Eating and Living (WHEL) Randomized Trial. JAMA 2007; 298:289-298 http://jama.ama-assn.org