Диабет тип 201/08/2008

Диабет тип 2 е значим рисков фактор за понижаване на белодробната функция, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1).

Изследователите провеждат кръстосан-секционен и проспективен анализ на статуса на болни с диабет и понижаването на техните функционални показатели на дишането, като за целта използват данните от тригодишното проследяване на 1100 диабетици и 1062 контроли на средна възраст, участвали в проучването ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities Study).

Форсираният витален капацитет (FVC) и форсираният експираторен обем за една секунда (FEV1) са измервани при всеки участник в началото на проучването и за периода от три години, чрез стандартна спирометрия.

При кръстосания-секционен и проспективен анализи пациентите с диабет тип 2 са имали сигнификантно по-ниски изходни очаквани стойности на FVC (96 спрямо 103%, р< 0.001) и FEV1 (92% срещу 96%; р< 0.001) в сравнение с контролите случаи без диабет, като тези разлики са останали значими дори и след изключване на влиянието на други променливи като: демографски характеристики, затлъстяване, тютюнопушене, физическа активност и образование на участниците.

Установена е била и степенувана обратна връзка между хипергликемията, тежестта на диабета (оценена според продължителността на заболяването и типа на антидиабетните средства) и стойностите на FVC и FEV1 (р<0.001 за всичките сравнения).

Проспективният анализ е показал, че FVC се понижава по-бързо при пациентите с диабет в сравнение с контролите (64 срещу 58 ml/година; р=0.01). Установена е била сигнификантна зависимост между тежестта на заболяването, оценена чрез интензитета на антидиабетната терапия, и степента на намаляване на виталния капацитет (р<0.01).

Необходими са допълнителни изследвания, които да идентифицират патофизиологичните механизми и да определят клиничната значимост на факта, че диабет тип 2 е рисков фактор за намаляване на белодробната функция. (КП)

Използван източник:

1. Yeh H., Punjabi N., Wang N. et al. Cross-sectional and prospective study of lung function in adults with type 2 diabetes. The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. Diabetes Care 2008; 31:741-746 http://care.diabetesjournals.org