Amlodipine е с предимства пред atenolol при намаление на левокамерната хипертрофия01/08/2008

Антихипертензивната терапия с amlodipine* повлиява в по-значителна степен електрокардиографските (ЕКГ) данни за левокамерна хипертрофия в сравнение с лечението с atenolol, показаха нови данни от проучването ASCOT, представени през юни на конгреса на European Society of Hypertension (ESH, http://www.eshonline.org) (1).

Левокамерната хипертрофия е свързана с повишена сърдечносъдова заболеваемост и смъртност

„Комбинацията amlodipine плюс АСЕ инхибитор (perindopril) е ефективна и с предимства пред базирания на atenolol антихипертензивен режим,” заяви д-р T. Berglund от Sahlgrenska University Hospital, Goteborg, Швеция и водещ автор на анализа.

В ASCOT са включени 19 257 пациенти на възраст 40-79 години с артериална хипертония (АХ) и поне три други рискови фактори, но без данни за коронарна болест (КБ). Болните са разделени в две групи: amlodipine 5-10 mg дневно с добавка от perindopril 4-8 mg (при нужда), или atenolol (50-100 mg дневно) с добавка от bendroflumethiazide 1.25-2.5 mg (при нужда), които са проследени за период от 5.5 години.

Оценката на левокамерната хипертрофия е извършена в началото, на втората година и в края на проучването, като са използвани методите Cornell Voltage Duration Product (CVDP) и Sokolow-Lyon Voltage (SLV). Първична крайна точка на изследването са били нефатален миокарден инфаркт (МИ) и фатална КБ.

Базираният на amlodipine антихипертензивен режим е постигнал сигнификантно по-значимо намаление на артериалното налягане (2.7 срещу 1.9 mmHg, p<0.0001). В същата група е отчетена и по-ниска (с 10%) честота по отношение на първичната крайна точка на изследването (429 срещу 474 съответно).

След периода на проследяване от 5.5 години, в групата с amlodipine е регистрирана сигнификантно по-голяма регресия на ЕКГ данните за левокамерната хипертрофия, в сравнение с atenolol: CVDP (-133.1 срещу -73.4 mm/ms, p<0.0001) и SLV (-3.4 срещу -2.3 mm, p30 kg/m2 и метаболитен синдром).

ЕКГ данните за левокамерна хипертрофия са значим предиктор за сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност, а новите резултати от ASCOT обясняват различния краен сърдечносъдов изход между двата антихипертенивни режима, е заключението на авторите. (ИТ)

* amlodipine е регистриран в България (www.bda.bg) с търговските имена Norvasc (на Pfizer), Normodipine (на Gedeon Richter), Amlocor (на Адифарм), Nordipin на Чайка фарма

Използван източник:

1. Differential regression of electrocardiographic left ventricular hypertrophy by amlodipine versus atenolol in the ASCOT Trial. Abstract PS17 http://www.hypertension2008.com