Албуминурията



01/08/2008
Албуминурията, дори и нискостепенна, е независим рисков фактор за сърдечносъдова и обща смъртност при пациенти със стабилна коронарна артериална болест, показа нов анализ на данните от проучването PEACE (1). Според авторите, дори и стойности, близки до нормалните граници, са самостоятелен предиктор за сърдечносъдов инцидент. Данните в PEACE се отнасят за нискорискова популация със стабилна коронарна болест на сърцето и запазена систолна финкуция. Те потвърждават данните от проучванията HOPE (при пациенти с висок сърдечносъдов риск) и LIFE (при пациенти с хипертония). При участниците в проучването (2977 души) е било изчислено изходното съотношение албумин/креатинин (ACR) в урината, като промяната в този показател е била оценена при 1339 от тях след средно 34 месеца и сравнена с изчислената скорост на гломерулна филтрация (GFR) и клиничните резултати. Повечето от пациентите (73%) са имали изходно ниво на ACR в нормалните граници (<17 mсg/mg при мъжете и <25 mcg/mg жените). Независимо от GFR и другите изходни променливи величини, по-високото ACR, дори в нормалните граници, е било свързано с повишен риск за обща (p<0.001) и сърдечносъдова смъртност (р=0.01). Приложената терапия с trandolapril не е оказала значимо влияние върху албуминурията в сравнение с плацебо. Въпреки това, лечението с този медикамент е довело до значимо по-ниско средно ACR по време на проследяването (12.5 спрямо 14.6 mcg/mg, p=0.0002). Увеличаването на ACR с течение на времето е било асоциирано с повишен риск за сърдечносъдова смърт (степен на вероятност, HR 1.74) след адаптиране на резултатите в зависимост от изходното ниво на ACR и други променливи величини. (ОИ) Акроними на проучвания: PEACE - Prevention of Events with an ACE inhibitor HOPE – Heart Outcomes Prevention Evaluation LIFE - Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension Използван източник: 1.Solomon S., Lin J., Solomon C. et al. Influence of albuminuria on cardiovascular risk in patients with stable coronary artery disease. Circulation 2007, 116: 2687-2693 www.circ.ahajournals.org